100+ Câu Bài Tập Trọng Âm Tiếng Anh Lớp 6 Có Đáp Án, Chuyên Đề Tiếng Anh Lớp 6

Trọng âm là phần kỹ năng và kiến thức vô cùng đặc biệt quan trọng và xuất hiện xuyên suốt trong các bài kiểm tra, bài thi ở các cấp học. Nắm vững được kỹ năng trọng âm để giúp các em dứt dạng bài tập trọng âm với điểm số cao nhất, tương tự như phát triển khả năng nói từ nhiên, chuẩn chỉnh chỉnh như người phiên bản xứ!

I. Tổng hợp kiến thức về trọng âm

1. Các quy tắc tiến công trọng âm trong giờ Anh

1.1 biện pháp đánh trọng âm của từ tất cả 2 âm tiết

Quy tắc 1: Đa số những danh từ với tính từ tất cả hai âm ngày tiết trong giờ Anh thì trọng âm thường rơi vào âm tiết sản phẩm nhất.

Bạn đang xem: Bài tập trọng âm tiếng anh lớp 6

Ví dụ: 

center /ˈsentər/apple /ˈæp.əl/angry /´æηgri/happy/ ˈhæpi/… 

Quy tắc 2: nhiều phần các đụng từ và giới từ có hai âm tiết thì trọng âm sẽ lâm vào âm tiết lắp thêm hai.

Ví dụ: 

profess /prəˈfes/enjoy /ɪnˈdʒɔɪ/between /bɪˈtwiːn/among /əˈmʌŋ/… 

Quy tắc 3: một số động từ nếu có âm tiết thứ hai là âm ngắn thì trọng âm sẽ lâm vào cảnh âm tiết thứ nhất.

Ví dụ: 

enter/ ˈentər/, brighten /ˈbraɪ.tən/…

Quy tắc 4: Danh từ hay tính từ cất nguyên âm lâu năm ở âm tiết máy hai thì trọng âm sẽ nhấn vào chính âm ngày tiết đó.

Ví dụ: 

belief /bɪˈliːf/police /pəˈliːs/perfume /pərˈfjuːm/extreme /ɪkˈstriːm/supreme /suːˈpriːm/… 

Quy tắc 5: các từ số đếm trong tiếng Anh sẽ nhấn trọng âm nghỉ ngơi đuôi teen, trường hợp từ chấm dứt bằng đuôi y thì trọng âm sẽ rơi làm việc âm ngày tiết đầu tiên. 

Ví dụ: 

thirteen /θɜːˈtiːn/ – thirty /ˈθɜː.ti/fifteen /fɪf ˈtin/ – fifty /ˈfɪf.ti/…

1.2 phương pháp đánh trọng âm của từ tất cả 3 âm máu trở lên 

Quy tắc 6: cùng với danh từ có cha âm tiết, ví như âm tiết máy hai gồm âm /ə/ hoặc /i/ thì trọng âm sẽ rơi vào âm tiết trang bị nhất.

Ví dụ: 

exercise /’eksəsaiz/interview /ˈɪn.tə.vjuː/hospital /ˈhɒs.pɪ.təl/…

Quy tắc 7: Danh từ, cồn từ, tính từ bỏ khi gồm âm ngày tiết cuối bao gồm chứa âm /ə/ hoặc /i/ và xong xuôi là phụ âm thì trọng âm rơi vào tình thế âm tiết sản phẩm hai.

Ví dụ: 

important /ɪmˈpɔː.tənt/consider /kənˈsɪdər/remember /rɪˈmembər/…1.3 bí quyết đánh trọng âm cho từ tất cả tiền tố, hậu tố

Quy tắc 8: các từ bao gồm hậu tố là – ic, – ish, – ical, – sion, – tion, – ance, – ence, – iar, – ience, – id, – eous, – idle, – ious, – ian, – ity thì trọng âm sẽ bấm vào âm máu ngay ngơi nghỉ trước.

Ví dụ: 

nation /ˈneɪʃn/similarity /ˌsɪm.ɪˈlær.ə.ti/linguistic /lɪŋˈɡwɪstɪk/foolish /ˈfuːlɪʃ/musician /mjuˈzɪʃn/,…

Quy tắc 9: những từ có hậu tố là – ee, – eer, – ique, – esque , – ain, – ese thì trọng âm rơi vào chính âm ngày tiết đó.

Xem thêm:

Ví dụ: 

Vietnamese /ˌvjetnəˈmiːz/engineer /ˌen.dʒɪˈnɪər/remain /rɪˈmeɪn/…

Quy tắc 10: những từ thêm hậu tố – ment, – ship, – ness, – en, – ful, – able, – er/or, – hood, – ing, – ous, – less thì trọng âm vẫn duy trì như nghỉ ngơi từ gốc. 

Ví dụ: 

agreement /əˈɡriːmənt/happiness /ˈhæpinəs/reliable /rɪˈlaɪəbl/poisonous /ˈpɔɪzənəs/interesting /ˈɪn.tre.stɪŋ/… 

Quy tắc 11: những từ tất cả hậu tố là – al, – ate, – gy, – phy, – graphy, – cy, – ity thì tấn công trọng âm vào âm tiết thứ 3 từ địa chỉ cuối đếm lên. 

Ví dụ: 

economical /ˌiːkəˈnɑːmɪkl/investigate /ɪnˈvestɪɡeɪt/identity /aɪˈdɛntɪti/photography /fəˈtɑːɡrəfi/psychology /saɪˈkɒl.ə.dʒi/,... 

Quy tắc 12: các từ hoàn thành bằng những đuôi: how, what, where,... Thì dìm trọng âm chính vào âm tiết trang bị nhất.

Ví dụ: 

everywhere /ˈev.ri.weər/somehow /ˈsʌm.haʊ/,...

Quy tắc 13: các từ đựng sist, cur, vert, test, tain, tract, vent, self thì trọng âm rơi vào hoàn cảnh chính các âm huyết này. 

Ví dụ: 

event /ɪˈvent/protest /prəˈtest/persist /pəˈsɪst/contract /kənˈtrækt/herself /hɜːˈself/occur /əˈkɜːr/contain /kənˈteɪn/…

Quy tắc 14: Đa số những tiền tố không sở hữu và nhận trọng âm.

Ví dụ: 

dis’coverre’writeim’possibledisa’bility… 

Ngoại lệ: ‘underpass, ‘undergo…

Quy tắc 15: Trọng âm sẽ không còn rơi vào các âm yếu như /ə/ hoặc /i/

Ví dụ: 

occur /əˈkɜːr/persona /pəˈsəʊ.nə/…

=> 13 QUY TẮC TRỌNG ÂM TIẾNG ANH

=> TỔNG HỢP CÁCH ĐÁNH TRỌNG ÂM TIẾNG ANH ĐƠN GIẢN VÀ DỄ NHỚ NHẤT

2. Trọng âm giờ đồng hồ Anh trong câu

Trong giờ Anh, không chỉ với mang trọng âm cơ mà trọng âm cũng xuất hiện thêm trong câu. Trọng âm của một câu rơi vào cảnh từ được vạc âm to, nhấn mạnh để diễn tả ý muốn, thông điệp hy vọng truyền tải. Việc nhấn trọng âm cân xứng trong câu sẽ giúp đỡ tạo bắt buộc âm điệu, mang đến sắc thái thoải mái và tự nhiên trong giao tiếp. 

Ví dụ: 

She is my girlfriend. (Nhấn bạo phổi đối tượng, chính là cô ấy chứ không hẳn ai khác.)She is my girlfriend. (Nhấn to gan lớn mật mối quan liêu hệ)

Vậy làm nạm nào để xác minh trọng âm vào câu? những từ vào câu thường được chia làm hai loại: 

2.1 các từ gồm chứa ngôn từ (content words): được nhận trọng âm

Chúng ta thường nhận trọng âm vào những từ có mang chân thành và ý nghĩa chính, đặc biệt và bộc lộ nội dung vào câu. Cầm cố thể:

Động tự chính: sell, bought, listening…Danh từ: car, weather, flower,...Tính từ: beautiful, cheap, rich,...Trạng từ: happily, quickly,...Trợ đụng từ (dạng phủ định): don’t, can’t,...Đại từ chỉ định: this, that, those, theseTừ để hỏi: Who, Where, How,... 

Ví dụ:

My mom is cooking dinner. You aren’t listening to lớn me.What do they want lớn do2.2 từ bỏ thuộc cấu tạo (structure words): không sở hữu và nhận trọng âmĐại từ: we, they, he…Giới từ: by, on, at… Mạo từ: a, an, the… Từ nối: and, because…Trợ cồn từ: can, must,...Động trường đoản cú “tobe”: is, am, are

=> LỘ TRÌNH CHUẨN GIÚP “NÂNG CẤP” PHÁT ÂM TIẾNG ANH trong 1 THÁNG

=> CHINH PHỤC BẢNG PHIÊN ÂM TIẾNG ANH IPA DÀNH mang đến NGƯỜI MỚI

II. Tổng hợp một trong những bài tập về trọng âm 

Bài tập 1. Bài bác tập trọng âm 2 âm tiết

Tìm từ gồm trọng âm không giống với rất nhiều từ còn lại 

1. A. Darkness B. Sister C. Market D. Remark

2. A. Begin B. Comfort C. Apply D. Suggest

3. A. Direct B. Idea C. Suppose D. Figure

4. A. Revise B. Amount C. Village D. Desire

5. A. Standard B. Happen C. Handsome D. Destroy

6. A. Provide B. Hàng hóa C. Promote D. Profess

7. A. Consist B. Carry C. Remove D. Protect

8. A. Provide B. Listen C. Repeat D. Collect

9. A. Study B. Delete C. Reward D. Survive

10. A. Connect B. Travel C. Deny D. Return

11. A. Impress B. Favor C. Occur D. Police

12. A. Regret B. Selfish C. Purpose D. Preface

13. A. Govern B. Cover C. Perform D. Father

14. A. Writer B. Teacher C. Builder D. Career

15. A. Morning B. College C. Arrive D. Famous

16. A. Contain B. Express C. Carbon D. Obey

17. A. Study B. Knowledge C. Precise D. Message

18. A. Private B. Provide C. Arrange D. Advise

19. A. Devote B. Compose C. Purchase D. Advise

20. A. Supper B. Support C. Supply D. Supreme

21. A. Rescue B. Request C. Receive D. Repeat

22. A. Hundred B. Thousand C. Relic D. Relax

23. A. Award B. Enroll C. Music D. Below

24. A. Champion B. Matches C. Direct D. Famous

25. A. Abroad B. Active C. Address D. Attend

26. A. Arrow B. Arrive C. Arrest D. About

27. A. Excuse B. Suburb C. Garden D. Swimming

28. A. Tenant B. Common C. Rubbish D. Machine

29. A. Christmas B. Champion C. Chemise D. Chimney

30. A. Crowded B. Language C. Practice D. Propose

Đáp án

1. D

2. B

3. D

4. C

5. D

6. B

7. B

8. B

9. A

10. B

11. B

12. A

13. C

14. D

15. C

16. C

17. C

18. A

19. C

20. A

21. A

22. D

23. C

24. C

25. B

26. A

27. A

28. D

29. C

30. D

Bài tập 2. Bài bác tập trọng âm 3 âm huyết trở lên

Tìm từ có trọng âm không giống với phần đa từ còn lại 

1. A. Powerful B. Proposal C. Athletic D. Position

2. A. Example B. Exercise C. Exactly D. Exporting

3. A. Explosive B. Exploring C. Expression D. Excellence

4. A. Dividend B. Division C. Distinctive D. Disgusting

5. A. Family B. Enemy C. Assembly D. Harmony

6. A. Assistant B. Difficult C. Important D. Encourage

7. A. Reference B. Coverage C. Positive D. Referee

8. A. Example B. Paragraph C. Telephone D. Favorite

9. A. Discover B. Appointment C. Important D. Telescope

10. A. Partner B. Excuse C. Apple D. Parents

11. A. Eleven B. Yesterday C. Attitude D. Evening

12. A. Recognize B. Interfere C. Clarify D. Tolerate

13. A. Marvelous B. Courageous C. Delicious D. Religious

14. A. Animal B. Bacteria C. Habitat D. Pyramid

15. A. Wonderful B. Beautiful C. Colorful D. Successful

16. A. Fantastic B. Gymnastics C. Politics D. Emphatic

17. A. Difficulty B. Equality C. Simplicity D. Discovery

18. A. Pollution B. Excitement C. Usually D. Remember

19. A. Encourage B. Tropical C. Discover D. Advancement

20. A. Atmosphere B. Atlantic C. Athletics D. Canadian

21. A. Tomorrow B. Continue C. Popular D. Informing

22. A. Population B. Communicate C. Ability D. Continuum

23. A. Committee B. Comedian C. Communist D. Completion

24. A. Company B. Atmosphere C. Customer D. Employment

25. A. Century B. Evening C. Exciting D. Managing

26. A. Biology B. Absolutely C. Photography D. Geography

27. A. Politics B. Literature C. Chemistry D. Statistic

28. A. Profitable B. Reliable C. Dependable D. Forgettable

29. A. Likeable B. Oxygen C. Museum D. Energy

30. A. Apology B. Stupidity C. Generously D. Astronomy

Đáp án:

1. A

2. B

3. D

4. A

5. C

6. B

7. D

8. A

9. D

10. B

11. A

12. B

13. A

14. B

15. D

16. C

17. A

18. C

19. B

20. A

21. C

22. A

23. C

24. D

25. C

26. B

27. D

28. A

29. C

30. C

ĐĂNG KÝ NGAY:

Bài tập 3. 30 câu bài xích tập trọng âm thi trung học phổ thông quốc gia

Tìm từ tất cả trọng âm không giống với số đông từ còn lại 

1. A. Education B. Development C. Economic D. Preparation

2. A. Attend B. Option C. Percent D. Become

3. A. Literature B. Entertainment C. Recreation D. Information

4. A. Attractive B. Perception C. Cultural D. Expensive

5. A. Chocolate B. Structural C. Important D. National

6. A. Cinema B. Position C. Family D. Popular

7. A. Natural B. Department C. Exception D. Attentive

8. A. Economy B. Diplomacy C. Informative D. Information

9. A. Arrest B. Purchase C. Accept D. Forget

10. A. Expertise B. Cinema C. Recipe D. Similar

11. A. Government B. Musician C. Disgusting D. Exhausting

12. A. Adorable B. Ability C. Impossible D. Entertainment

13. A. Engineer B. Corporate C. Difficult D. Different

14. A. Popular B. Position C. Horrible D. Positive

15. A. Selfish B. Correct C. Purpose D. Surface

16. A. Permission B. Computer C. Million D. Perfection

17. A. Scholarship B. Negative C. Develop D. Purposeful

18. A. Ability B. Acceptable C. Education D. Hilarious

19. A. Document B. Comedian C. Perspective D. Location

20. A. Provide B. Sản phẩm C. Promote D. Profess

21. A. Different B. Regular C. Achieving D. Property

22. A. Education B. Community C. Development D. Unbreakable

23. A. Politics B. Deposit C. Conception D. Occasion

24. A. Prepare B. Repeat C. Purpose D. Police

25. A. Preface B. Famous C. Forget D. Childish

26. A. Cartoon B. Western C. Teacher D. Theater

27. A. Brazil B. Iraq C. Norway D. Japan

28. A. Scientific B. Ability C. Experience D. Material

29. A. Complain B. Luggage C. Improve D. Forgive

30. A. Offensive B. Delicious C. Dangerous D. Religious

Đáp án

1. B

2. B

3. A

4. C

5. B

6. B

7. A

8. D

9. B

10. A

11. A

12. D

13. A

14. B

15. B

16. C

17. C

18. C

19. A

20. B

C

A

A

C

C

A

C

A

B

C

Bài tập 4. Lựa chọn từ gồm chứa dấu dìm khác với phần đông từ còn lại 

1. A. Character B. Quảng cáo trên internet C. Wonderful D. Understand

2. A. Dependable B. Reliable C. Remarkable D. Knowledgeable

3. A. Detective B. Lãng mạn C. History D. Adventure

4. A. Biography B. Historic C. Discover D. Authorship

5. A. Imaginary B. Scientific C. Advantage D. Reviewer

6. A. Regulator B. Personal C. Referee D. Dangerous

7. A. Procedure B. Indicate C. Forefinger D. Enemy

8. A. Whenever B. Mischievous C. Hospital D. Separate

9. A. Introduce B. Delegate C. Marvelous D. Currency

10. A. Develop B. Conduction C. Partnership D. Majority

11. A. Counterpart B. Measurement C. Thắm thiết D. Attractive

12. A. Government B. Technical C. Parallel D. Understand

13. A. Pyramid B. Egyptian C. Belongs D. Century

14. A. Construction B. Suggestion C. Accurate D. Hi-jacket

15. A. Elegant B. Regional C. Musical D. Important

16. A. Difference B. Suburban C. Internet D. Character

17. A. Beautiful B. Effective C. Favourite D. Popular

18. A. Attraction B. Government C. Borrowing D. Visitor

19. A. Difficult B. Individual C. Population D. Unemployment

20. A. Capital B. Tradition C. Different D. Opera

Đáp án

1. D

2. D

3. C

4. D

5. B

6. C

7. A

8. A

9. A

10. C

11. C

12. D

13. C

14. D

15. D

16. B

17. B

18. A

19. A

20. B

Trên phía trên là toàn thể kiến thức tương quan đến những quy tắc nhận trọng âm trong tiếng Anh. Hy vọng bài viết của Langmaster đã hỗ trợ cho chúng ta những thông tin hữu ích. Đừng quên hoàn thành các bài tập trọng âm từ bao gồm 2 âm tiết, 3 âm tiết dưới để thành thạo bí quyết phát âm, đạt điểm trên cao khi làm bài kiểm tra, thi tuyển nhé!

Bạn đang xem trăng tròn trang mẫu của tư liệu "Chuyên đề tiếng Anh Lớp 6 - chuyên đề 2: Trọng âm - Stress", để mua tài liệu nơi bắt đầu về máy chúng ta click vào nút DOWNLOAD làm việc trên

Tài liệu thêm kèm:

*
chuyen_de_tieng_anh_lop_6_chuyen_de_2_trong_am_stress.doc

Nội dung text: chăm đề tiếng Anh Lớp 6 - siêng đề 2: Trọng âm - Stress

CHUYấ
N ĐỀ 2 TRỌNG ÂM - stress I. Định nghĩa về trọng õm giờ Anh là ngụn ngữ nhiều õm tiết. Các từ cú nhị õm tiết trở lờn luụn cú một õm tiết phỏt õm khỏc biệt hẳn so với đông đảo õm huyết cũn lại về độ dài, độ béo và độ cao. Âm tiết nào được phỏt õm to hơn, giọng cao hơn và kộo dài hơn nữa cỏc õm khỏc vào cựng một từ bỏ thỡ ta núi õm huyết đú được thừa nhận trọng õm. Tốt núi cỏch khỏc, trọng õm rơi vào tình thế õm ngày tiết đú. Lúc nhỡn vào phiờn õm của một từ bỏ thỡ trọng õm của trường đoản cú đú được kớ hiệu bằng dấu (") ở phớa trước, bờn trờn õm huyết đú. Vớ dụ: happy /"hổpi/: trọng õm lâm vào cảnh õm tiết thiết bị nhất. Clever / ˈklevər /: trọng õm rơi vào hoàn cảnh õm tiết vật dụng nhất. Arrange / əˈreɪndʒ /: trọng õm rơi vào tình thế õm tiết lắp thêm hai. Engineer / endʒɪˈnɪə /: trọng õm rơi vào cảnh õm tiết thứ ba. II.í nghĩa của trọng õm Trọng õm từ bỏ đúng vai trũ đặc biệt quan trọng trong việc phõn biệt được từ bỏ này với trường đoản cú khỏc lúc chỳng ta nghe và núi tiếng Anh. Người phiên bản ngữ phỏt õm bất kể từ nào gần như cú trọng õm. Vỡ vạc vậy, để trọng õm không đúng õm tiết xuất xắc khụng áp dụng trọng õm sẽ khiến người bạn dạng xứ khú cú thể hiểu được là bạn học giờ Anh mong mỏi núi gỡ với họ cũng gặp khụng ớt khú khăn trong việc nghe hiểu người bản xứ. Chẳng hạn: từ bỏ desert cú hai cỏch thừa nhận trọng õm: trọng õm lâm vào cảnh õm tiết trước tiên / ˈdezət / thỡ đú là danh từ, cú tức là sa mạc, nhưng lại trọng õm rơi vào õm tiết trang bị hai /dɪ"zɜrt/ thỡ đú là cồn từ; cú nghĩa là bỏ rơi, đào ngũ. Trong giờ Anh, cú một trong những từ được viết tương tự nhau nhưng mà trọng õm sinh sống vị trớ khỏc nhau tuỳ theo trường đoản cú loại. Vậy nên phỏt õm đỳng trọng õm của một tự là yếu tố đầu tiờn giỳp chỳng ta cú thể nghe hiểu và núi được như người bản ngữ. III. Âm ngày tiết tiếng Anh Để phát âm được trọng õm của một từ, trước hết chỳng ta yêu cầu hiểu được thế nào là õm tiết. Từng từ hồ hết được cấu tạo từ cỏc õm tiết. Âm tiết là 1 trong những đơn vị phỏt õm, bao gồm cú một õm nguyờn õm (/ʌ/, /ổ/, /a:/, /ɔɪ/, /ʊə / ) và cỏc phụ õm (p, k, t, m, n .) phủ bọc hoặc khụng cú phụ õm bao quanh. Tự cú thể cú một, hai, ba hoặc nhiều hơn ba õm tiết. Vớ dụ: beautiful / ˈbjuːtifʊl̩ /: cú bố õm tiết. Quickly / ˈkwɪkli /: cú hai õm tiết. IV. Cỏc quy tắc đỏnh trọng õm 1. Trọng õm theo phiờn õm a. Quy tắc - Trọng õm khụng lúc nào rơi vào õm /ə/hoặc là õm /əʊ/.Vớ dụ:mother / ˈmʌðə /: trọng õm lâm vào cảnh õm tiết trước tiên vỡ õm sản phẩm công nghệ hai cú chứa õm / ə /. Khách sạn / ˌhəʊˈtel /: trọng õm rơi vào õm tiết thứ hai tan vỡ õm đầu tiên cú đựng õm / əʊ /. *Lưu ý: ví như như trong một trường đoản cú cú đựng cả hai một số loại õm là / ə / cùng / əʊ / thỡ trọng õm rơi vào tình thế phần cú cất õm / əʊ /. Vớ dụ: suppose / səˈpəʊz /: trọng õm rơi vào cảnh õm máy hai. Ago / əˈɡəʊ /: trọng õm rơi vào tình thế õm sản phẩm hai. Opponent / əˈpəʊnənt /: trọng õm lâm vào tình thế õm thiết bị hai. -Trọng õm thường rơi vào hoàn cảnh nguyờn õm dài/nguyờn õm đụi hoặc õm cuối kết thỳc với nhiều hơn thế một phụ õm. Vớ dụ: disease/ dɪˈziːz /: trọng õm rơi vào hoàn cảnh õm tiết đồ vật hai vỡ vạc õm thứ hai cú đựng nguyờn õm nhiều năm /i:/. Explain / ɪksˈpleɪn /: trọng õm lâm vào tình thế õm tiết lắp thêm hai đổ vỡ õm trang bị hai cú đựng nguyờn õm đụi /ei/. Comprehend / ˌkɒmprɪˈhend /: trọng õm rơi vào cảnh õm máu thứ bố vỡ õm thứ ba kết thỳc với nhì phụ õm /nd/. - Nếu tất cả cỏc õm cơ mà ngắn hết thỡ trọng õm lâm vào hoàn cảnh õm tiết thứ nhất. Vớ dụ: happy / ˈhổpi /: trọng õm rơi vào hoàn cảnh õm huyết đầu, tan vỡ cả / ổ / với /i/ đầy đủ là nguyờn õm ngắn. Animal / ˈổnɪml̩ /: trọng õm lâm vào hoàn cảnh õm tiết đầu vỡ lẽ cả / ae /, /i/, / ə / đông đảo là nguyờn õm ngắn. B. Bài bác tập ỏp dụng Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet khổng lồ indicate the word that differs from the other three in the position of primary bao tay in each of the following questions. 1. A. Writer B. Carefully C. Industry D. Comply 2. A. Enter B. Country C. Canal D. Cover 3. A. Patient B. Ashamed C. Trouble D. Alter 4. A. Sentence B. Suggest C. Species D. System 5. A. Believe B. Defeat C. Attack D. Happen 6. A. Ancient B. Attract C. Alive D. Across 7. A. Person B. Surgeon C. Purpose D. Possess 8. A. Hotel B. Provide C. Retire D. Cancel 9. A. Rapid B. Private C. Reason D. Complain 10. A. Paper B. Police C. People D. Cinema 11. A. Damage B. Invent C. Destroy D. Demand 12. A. Deny B. Marry C. Apply D. Suprise13. A. Pretty B. Polite C. Answer D. Honest 14. A. Farmer B. Fairy C. Country D. Machine 15. A. Borrow B. Allow C. Agree D. Preparec. Đỏp ỏn và giải thớch STT Đỏp ỏn Giải thớch chi tiết đỏp ỏn 1 D A. Writer / ˈraɪtə /: trọng õm lâm vào õm tiết trước tiên vỡ theo nguyên tắc trọng õm khụng lâm vào cảnh õm/ ə / và trọng õm rơi vào hoàn cảnh nguyờn õm đụi /ʌɪ/. B. Carefully/ ˈkeəfəli /: trọng õm rơi vào cảnh õm tiết thứ nhất vỡ theo phép tắc trọng õm lâm vào nguyờn õm đụi /eə /. C. Industry / ˈɪndəstri /: trọng õm rơi vào hoàn cảnh õm tiết đầu tiên vỡ theo quy tắc ví như cỏc õm mà lại ngắn hết thỡ trọng õm lâm vào tình thế õm tiết đầu. D. Comply / kəmˈplaɪ /: trọng õm rơi vào tình thế õm tiết sản phẩm công nghệ hai vỡ vạc theo nguyên tắc trọng õm khụng lâm vào hoàn cảnh õm /a/ và trọng õm lâm vào cảnh nguyờn õm đụi / ʌɪ /. => Đỏp ỏn D trọng õm lâm vào õm tiết lắp thêm hai, cỏc phương ỏn cũn lại trọng õm lâm vào cảnh õm tiết sản phẩm công nghệ nhất. 2 C A. Enter / ˈentə /: trọng õm lâm vào hoàn cảnh õm tiết thứ nhất vỡ theo phép tắc trọng õm khụng rơi vào cảnh õm /ə/. B. Country / ˈkʌntri /: trọng õm lâm vào õm tiết thứ nhất vỡ theo nguyên tắc nếu toàn bộ cỏc õm nhưng ngắn không còn thỡ trọng õm lâm vào õm ngày tiết đầu. C. Canal /ka"nael/: trọng õm rơi vào hoàn cảnh õm tiết vật dụng hai đổ vỡ theo nguyên tắc trọng õm khụng lâm vào hoàn cảnh õm /ə/. D. Cover / ˈkʌvə /: trọng õm lâm vào õm tiết đầu tiên vỡ theo phép tắc trọng õm khụng lâm vào õm /ə/. => Đỏp ỏn C trọng õm lâm vào hoàn cảnh õm thứ hai, cỏc phương ỏn cũn lại trọng õm rơi vào tình thế õm sản phẩm công nghệ nhất. 3 B A. Patient / ˈpeɪʃnt /: trọng õm rơi vào õm tiết thứ nhất vỡ theo nguyên tắc trọng õm lâm vào hoàn cảnh nguyờn õm đụi /eɪ/. B. Ashamed / əˈʃeɪmd /: trọng õm lâm vào hoàn cảnh õm tiết vật dụng hai vỡ vạc theo quy tắc trọng õm khụng rơi vào hoàn cảnh õm /ə/ với trọng õm rơi vào tình thế nguyờn õm đụi / eɪ /. C. Trouble / ˈtrʌbl̩ /: trọng õm rơi vào hoàn cảnh õm tiết trước tiên vỡ theo quy tắc tất cả cỏc õm nhưng ngắn không còn thỡ trọng õm lâm vào tình thế õm ngày tiết đầu. D. Alter / ˈɔːltə /: trọng õm rơi vào tình thế õm tiết đầu tiên vỡ theo quy tắc trọng õm khụng rơi vào hoàn cảnh õm /ə/ và trọng õm lâm vào cảnh nguyờn õm dài /ɔː/. => Đỏp ỏn B trọng õm rơi vào tình thế õm tiết vật dụng hai, cỏc phương ỏn cũn lại trọng õm lâm vào cảnh õm máu đầu.4 B A. Sentence / ˈsentəns /: trọng õm rơi vào tình thế õm tiết trước tiên vỡ theo nguyên tắc trọng õm khụng lâm vào tình thế õm /ə/. B. Suggest / səˈdʒest /: trọng õm lâm vào cảnh õm tiết sản phẩm công nghệ hai vỡ vạc theo nguyên tắc trọng õm khụng lâm vào cảnh õm /ə/. C. Species / ˈspiːʃiːz /: trọng õm lâm vào hoàn cảnh õm tiết đầu tiên vỡ theo quy tắc trọng õm rơi vào nguyờn õm dài /i:/. D. System / ˈsɪstəm /: trọng õm lâm vào õm tiết trước tiên vỡ theo nguyên tắc trọng õm khụng rơi vào tình thế õm /ə/. => Đỏp ỏn B trọng õm rơi vào õm tiết lắp thêm hai, cỏc phương ỏn cũn lại trọng õm lâm vào õm máu đầu. 5 D A. Believe / bɪˈliːv /: trọng õm lâm vào cảnh õm tiết máy hai vỡ lẽ theo nguyên tắc trọng õm lâm vào hoàn cảnh nguyờn õm lâu năm /i:/. B defeat / dɪˈfiːt/ trọng õm lâm vào õm tiết trang bị hai vỡ vạc theo phép tắc trọngõm lâm vào tình thế nguyờn õm lâu năm /i:/. C. Attack / əˈtổk /: trọng õm rơi vào hoàn cảnh õm tiết vật dụng hai tan vỡ theo phép tắc trọng õm khụng lâm vào cảnh õm /ə/. D. Happen / ˈhổpən /: trọng õm lâm vào cảnh õm tiết trước tiên vỡ theo quy tắc trọng õm khụng lâm vào õm /ə/ => Đỏp ỏn D trọng õm rơi vào cảnh õm tiết sản phẩm công nghệ nhất, cỏc phương ỏn cũn lại trọng õm lâm vào cảnh õm tiết thiết bị hai 6 A A. Ancient / ˈeɪnʃənt /: trọng õm rơi vào cảnh õm tiết trước tiên vỡ theo phép tắc trọng õm khụng rơi vào hoàn cảnh õm /ə/ cùng trọng õm rơi vào hoàn cảnh nguyờn õm đụi /eɪ/. B. Attract / əˈtrổk /: trọng õm rơi vào õm tiết đồ vật hai vỡ lẽ theo phép tắc trọng õm khụng lâm vào hoàn cảnh õm /ə/. C. Alive / əˈlʌɪv /: trọng õm rơi vào cảnh õm tiết sản phẩm hai vỡ vạc theo luật lệ trọng õm khụng rơi vào cảnh õm /a/ với trọng õm rơi vào tình thế nguyờn õm đụi / ʌɪ /. D. Across / əˈkrɒs /: trọng õm rơi vào tình thế õm tiết thiết bị hai đổ vỡ theo nguyên tắc trọng õm khụng rơi vào tình thế õm /ə/. => đỏp ỏn A trọng õm lâm vào cảnh õm tiết trang bị nhất, cỏc phương ỏn cũn lại trọng õm lâm vào hoàn cảnh õm tiết thứ hai. 7 D A person / ˈpɜːrsn /: trọng õm rơi vào cảnh õm tiết thứ nhất vỡ theo luật lệ trọng õm lâm vào cảnh nguyờn õm nhiều năm /ɜː/. B. Surgeon / ˈsɜːdʒən /: trọng õm rơi vào õm tiết thứ nhất vỡ theo nguyên tắc trọng õm khụng rơi vào õm /ə/ và trọng õm rơi vào hoàn cảnh nguyờn õm lâu năm /ɜː/. C. Purpose / ˈpəːpəs /: trọng õm lâm vào cảnh õm tiết đầu tiên vỡ theo quy tắc trọng õm khụng lâm vào õm /ə/ và trọng õm rơi vào hoàn cảnh nguyờn õm dài /əː/. D. Possess / pəˈzes /: trọng õm lâm vào tình thế õm tiết sản phẩm hai vỡ lẽ theo quy tắc trọng õm khụng lâm vào hoàn cảnh õm /ə/. => Đỏp ỏn D trọng õm rơi vào hoàn cảnh õm tiết sản phẩm công nghệ hai, cỏc phương ỏn cũn lại trọng õm lâm vào cảnh õm tiết thứ nhất. 8 D A. Khách sạn / ˌhəʊˈtel /: trọng õm rơi vào hoàn cảnh õm tiết thứ hai vỡ lẽ theo quy tắc trọng õm khụng lâm vào cảnh õm /əʊ/. B. Provide / prəˈvaɪd /: trọng õm lâm vào hoàn cảnh õm tiết đồ vật hai đổ vỡ theo nguyên tắc trọng õm khụng rơi vào õm / ə / cùng trọng õm rơi vào tình thế nguyờn õm đụi / ʌɪ /. C. Retire / rɪˈtaɪə (r)/: trọng õm rơi vào tình thế õm tiết đồ vật hai vỡ lẽ theo luật lệ trọng õm lâm vào nguyờn õm đụi /ai/. D. Cancel / ˈkổnsəl /: trọng õm lâm vào cảnh õm tiết thứ nhất vỡ theo phép tắc nếu toàn bộ cỏc õm mà chống hết thỡ trọng õm lâm vào õm máu đõu. => Đỏp ỏn D trọng õm lâm vào tình thế õm tiết đồ vật nhất, cỏc phương ỏn cũn lại trọng õm lâm vào hoàn cảnh õm tiết thứ hai.9 D A. Rapid / ˈrổpɪd /: trọng õm rơi vào hoàn cảnh õm tiết đầu tiên vỡ theo nguyên tắc nếu tất cả cỏc õm mà ngắn không còn thỡ trọng õm lâm vào cảnh õm huyết đầu. B. Private / ˈpraɪvɪt /: trọng õm rơi vào õm tiết trước tiên vỡ theo nguyên tắc trọng õm lâm vào nguyờn õm đụi / ʌɪ /. C. Reason / ˈriːzən /: trọng õm lâm vào cảnh õm tiết đầu tiên vỡ theo nguyên tắc trọng õm rơi vào cảnh nguyờn õm dài /i:/. D. Complain / kəmˈpleɪn /: trọng õm lâm vào tình thế õm tiết sản phẩm hai đổ vỡ theo phép tắc trọng õm khụng lâm vào hoàn cảnh õm /ə/ và trọng õm rơi vào cảnh nguyờn õm đụi /eɪ/. => Đỏp ỏn D trọng õm rơi vào hoàn cảnh õm tiết thứ hai, cỏc phương ỏn cũn lạitrọng õm rơi vào tình thế õm tiết vật dụng nhất. 10 B A. Paper /ˈpeɪpə /: trọng õm lâm vào õm tiết thứ nhất vỡ theo luật lệ trọng õm khụng rơi vào cảnh õm / ə / cùng trọng õm rơi vào cảnh nguyờn õm đụi / eɪ /. B. Police /pa"liis/: trọng õm lâm vào hoàn cảnh õm tiết đồ vật hai vỡ vạc theo luật lệ trọng õm khụng rơi vào õm / ə / với trọng õm rơi vào nguyờn õm nhiều năm /i:/. C. People / pəˈliːs /: trọng õm lâm vào õm tiết thứ nhất vỡ theo phép tắc trọng õm lâm vào tình thế nguyờn õm dài /i:/. D. Cinema / ˈsɪnəmə /: trọng õm rơi vào õm tiết thứ nhất vỡ theo luật lệ nếu tất cả cỏc õm nhưng mà ngắn không còn thỡ trọng õm lâm vào õm huyết đầu. => Đỏp ỏn B trọng õm rơi vào hoàn cảnh õm tiết trang bị hai, cỏc phương ỏn cũn lại trọng õm lâm vào õm tiết lắp thêm nhất. 11 A A. Damage / ˈdổmɪdʒ /: trọng õm rơi vào tình thế õm tiết đầu tiên vỡ theo nguyên tắc nếu tất cả cỏc õm mà ngắn không còn thỡ trọng õm rơi vào hoàn cảnh õm máu đầu. B. Invent /in"vent/: trọng õm lâm vào õm tiết sản phẩm hai đổ vỡ theo phép tắc trọng õm lâm vào õm cuối lúc nú kết thỳc với nhiều hơn thế một phụ õm. C. Destroy/ dɪˈstrɔɪ /: trọng õm lâm vào hoàn cảnh õm tiết đồ vật hai tan vỡ theo nguyên tắc trọng õm rơi vào cảnh nguyờn õm đụi /ɔɪ/. D. Demand / dɪˈmɑːnd /: trọng õm lâm vào cảnh õm tiết thiết bị hai vỡ vạc theo nguyên tắc trọng õm lâm vào tình thế nguyờn õm dài /a:/. => Đỏp ỏn A trọng õm lâm vào õm tiết vật dụng nhất, cỏc phương ỏn cũn lại trọng õm rơi vào tình thế õm tiết trang bị hai. 12 B A. Deny / dɪˈnaɪ /: trọng õm lâm vào õm tiết đồ vật hai tan vỡ theo phép tắc trọng õm lâm vào tình thế nguyờn õm đụi /aɪ/. B. Marry / ˈmổri /: trọng õm lâm vào õm tiết trước tiên vỡ theo quy tắc nếu toàn bộ cỏc õm nhưng mà ngắn không còn thỡ trọng õm lâm vào tình thế õm ngày tiết đầu. C. Apply / əˈplaɪ /: trọng õm lâm vào cảnh õm tiết sản phẩm hai vỡ theo quy tắc trọng õm khụng lâm vào hoàn cảnh õm /ə/ và trọng õm lâm vào cảnh nguyờn õm đụi /aɪ/. D. Surprise / səˈpraɪz /: trọng õm lâm vào tình thế õm tiết máy hai vỡ vạc theo nguyên tắc trọng õm khụng rơi vào õm / ə / với trọng õm rơi vào hoàn cảnh nguyờn õm đụi / aɪ /. => Đỏp ỏn B trọng õm lâm vào cảnh õm tiết thiết bị nhất, cỏc phương ỏn cũn lại trọng õm rơi vào õm tiết vật dụng hai. 13 B A. Pretty /ˈprɪti /: trọng õm rơi vào hoàn cảnh õm tiết thứ nhất vỡ theo phép tắc nếu tất cả cỏc õm nhưng mà ngắn hết thỡ trọng õm lâm vào õm máu đầu. B. Polite / pəˈlaɪt /: trọng õm lâm vào hoàn cảnh õm tiết thứ hai vỡ vạc theo nguyên tắc trọng õm khụng lâm vào hoàn cảnh õm / ə / cùng trọng õm rơi vào hoàn cảnh nguyờn õm đụi / aɪ /. C. Answer / ˈɑːnsə /: trọng õm rơi vào õm tiết đầu tiên vỡ theo luật lệ trọng õm rơi vào cảnh nguyờn õm lâu năm /a:/ cùng trọng õm khụng rơi vào õm / ə /. D. Honest / ˈɒnɪst /: trọng õm rơi vào cảnh õm .tiết trước tiên vỡ theo phép tắc nếu tất cả cỏc õm nhưng mà ngắn hết thỡ trọng õm rơi vào tình thế õm ngày tiết đầu.=> Đỏp ỏn B trọng õm rơi vào hoàn cảnh õm tiết máy hai, cỏc phương ỏn cũn lại trọng õm rơi vào tình thế õm tiết trang bị nhất. 14 D A. Farmer / ˈfɑːmər /: trọng õm rơi vào hoàn cảnh õm tiết trước tiên vỡ theo luật lệ trọng õm lâm vào cảnh nguyờn õm nhiều năm /a:/ và trọng õm khụng rơi vào õm / ə /. B. Fairy / ˈfeəri /: trọng õm rơi vào tình thế õm tiết trước tiên vỡ theo nguyên tắc trọng õm rơi vào nguyờn õm đụi /eə/. C. Country / ˈkʌntri /: trọng õm lâm vào tình thế õm tiết trước tiên vỡ theo nguyên tắc nếu tất cả cỏc õm nhưng ngắn hết thỡ trọng õm rơi vào cảnh õm huyết đầu.D. Machine / məˈʃiːn /: trọng õm rơi vào cảnh õm tiết thiết bị hai đổ vỡ theo nguyên tắc trọng õm khụng rơi vào cảnh õm / ə / với trọng õm lâm vào nguyờn õm nhiều năm /i:/ => Đỏp ỏn D trọng õm rơi vào cảnh õm tiết sản phẩm công nghệ hai, cỏc phương ỏn cũn lại trọng õm rơi vào õm tiết máy nhất. 15 A A. Borrow / ˈbɒrəʊ /: trọng õm rơi vào õm tiết thứ nhất vỡ theo phép tắc trọng trọng õm khụng rơi vào cảnh õm /əʊ/. B. Allow / əˈlaʊ /: trọng õm lâm vào cảnh õm tiết vật dụng hai vỡ vạc theo quy tắc trọng õm khụng rơi vào õm /ə/ với trọng õm rơi vào hoàn cảnh nguyờn õm đụi / əʊ /. C. Agree / əˈɡriː /: trọng õm rơi vào hoàn cảnh õm tiết thiết bị hai vỡ vạc theo quy tắc trọng õm khụng lâm vào õm /ə/ với trọng õm lâm vào cảnh nguyờn õm nhiều năm /i:/. D. Prepare / prɪˈpeə /: trọng õm lâm vào õm tiết thứ hai đổ vỡ theo quy tắc trọng õm rơi vào hoàn cảnh nguyờn õm đụi /eə/. => Đỏp ỏn A trọng õm lâm vào tình thế õm tiết thứ nhất, cỏc phương ỏn cũn lại trọng õm rơi vào tình thế õm tiết lắp thêm hai. 2. Trọng õm với hậu tố/đuụi Hậu tố là yếu tắc được thờm vào sau từ gốc. Hậu tố khụng phải là một trong những từ cùng cũng khụng cú nghĩa lúc nú đứng riờng biệt. A. Hậu tố/đuụi thừa nhận trọng õm + -eer: Vớ dụ: volunteer/. ˌvɒlənˈtɪə /, career/ kəˈrɪə / + -ee: Vớ dụ: employee /empl ɔɪˈi:/, interviewee / ɪntəvjuːˈiː/ + -oo: Vớ dụ: bamboo/ ˌbamˈbu:/, taboo/ təˈbuː / + -oon: Vớ dụ: afternoon/ ˌɑːftəˈnuːn /, cartoon/ kɑːˈtuːn / +-ese: Vớ dụ: Vietnamese / ˌvɪetnəˈmiːz / + -ette: Vớ dụ: cigarette / ˌsɪɡəˈret / + -esque: Vớ dụ: picturesque /. ˌpɪktʃəˈresk / + -ade: Vớ dụ: lemonade / ˌleməˈneɪd / + -mental: Vớ dụ: environmental / ɪnˌvaɪərənˈment(ə)l̩ / + -nental: Vớ dụ: continental / ˌkɒntɪˈnent(ə)l̩ /+ -ain: Vớ dụ: entertain / ˌentəˈteɪn /b. Hậu tố/ đuụi có tác dụng trọng tõm lâm vào hoàn cảnh trước õm đú + -ion: Vớ dụ: population / ˌpɒpjʊˈleɪʃ(ə)n̩ / + -ic: Vớ dụ: economic / ˌiːkəˈnɒmɪk / + -ial: Vớ dụ: industrial / ɪnˈdʌstrɪəl / + -ive: Vớ dụ: expensive / ɪkˈspensɪv / + -ible: Vớ dụ: responsible / rɪˈspɒnsɪb(ə)l/ + -ity: Vớ dụ: ability / əˈbɪləti / + -graphy: Vớ dụ: photography / fəˈtɒɡrəfi / + -ious/eous: Vớ dụ: industrious / ɪnˈdʌstrɪəs /, advantageous / ˌổdvənˈteɪdʒəs / + -ish: Vớ dụ: selfish / ˈselfɪʃ / + -ian: Vớ dụ: politician / ˌpɒlɪˈtɪʃ(ə)n / c. Hậu tố/ đuụi có tác dụng trọng õm dịch chuyển ba õm tớnh từ thời điểm cuối lờn + -y: Vớ dụ: biology / baɪˈɒlədʒi /, accompany / əˈkʌmpəni / + -ce: Vớ dụ: independence / ˌɪndɪˈpend(ə)ns /, difference / ˈdɪf(ə)r(ə)ns / + -ate: Vớ dụ: graduate / ˈɡrổdʒʊeɪt /, concentrate / ˈkɒns(ə)ntreɪt / + -ise/ ize: Vớ dụ: apologise / əˈpɒlədʒʌɪz / + ism/izm: Vớ dụ: tourism/, ˈtʊərɪz(ə)m /, criticism/ ˈkrɪtɪsɪz(ə)m / d. Hậu tố khụng tác động đến trọng õm của từ - Trừ hầu hết hậu tố này được liệt kờ sinh hoạt cỏc mục a, b, c của phần 2 thỡ tất cả những hậu tố cũn lại đầy đủ khụng tác động đến trọng õm của từ. Vớ dụ: + -ful:careful / ˈkeəfʊl /(đuụi -ful khụng tác động nờn trường đoản cú careful trọng õm rơi vào tình thế õm tiết thứ nhất và trọng õm rơi vào tình thế nguyờn õm đụi eə.) + -er: danger / ˈdeɪn(d)ʒə /(đuụi -er khụng tác động nờn từ danger trọng õm rơi vào õm tiết lắp thêm nhất.) + -or: actor / ˈổktə / (đuụi -or khụng ảnh hưởng nờn từ actor trọng õm lâm vào õm tiết đồ vật nhất.) + -ist: scientist / ˈsaɪəntɪst / (đuụi -ist khụng ảnh hưởng đến trọng õm của từ cùng theo phép tắc trọng õm lâm vào cảnh nguyờn õm đụi /ai/. Bởi vì đú, trường đoản cú scientist trọng õm rơi vào õm tiết lắp thêm nhất.) + -ous: dangerous / ˈdeɪn(d)ʒ(ə)rəs /(đuụi -ous với đuụi -er khụng ảnh hưởng đến trọng õm của tự nờn tự dangerous trọng õm rơi vào hoàn cảnh õm tiết thiết bị nhất) + -ly: quickly/ ˈkwɪkli /(đuụi -ly khụng ảnh hưởng đến trọng õm của từ. Vì đú, tự quickly trọng õm lâm vào cảnh õm ngày tiết đầu.) + -hood: childhood / ˈtʃʌɪldhʊd /(đuụi -hood khụng ảnh hưởng đến trọng õm của từ. Vì đú, trường đoản cú childhood cú trọng õm lâm vào õm máu đầu.) + -ship: membership / ˈmembəʃɪp /(đuụi -ship và đuụi -er khụng ảnh hưửng đến trọng õm của tự nờn trường đoản cú membership trọng õm rơi vào õm tiết thiết bị nhất.) + -ment: entertainment/ ˌentəˈteɪnm(ə)nt /(đuụi -ment khụng ảnh hưởng đến trọng õm của từ, nờn ta xột mang lại đuụi - ain. Theo quy tắc, đuụi -ain nhấn trọng õm nờn từ bỏ entertainment trọng õm lâm vào cảnh õm tiết lắp thêm ba.) + -al: historical/ hɪˈstɒrɪk(ə)l̩ /(đuụi -al khụng ảnh hưởng nờn ta bỏ qua đuụi -al với xột đến đuụi -ic. Theo quy tắc, đuụi -ic làm cho trọng õm lâm vào tình thế trước õm đú. Do đú, trường đoản cú historical trọng õm lâm vào õm tiết sản phẩm công nghệ hai.) + -less: homeless / ˈhəʊmləs / (đuụi -less khụng tác động đến trọng õm của từ. Vì đú, trường đoản cú homeless trọng õm rơi vào tình thế õm tiết sản phẩm công nghệ nhất.) + -ness friendliness / ˈfren(d)lɪnəs / (đuụi -ness với đuụi -ly khụng tác động đến trọng õm của từ. Vì chưng đú, từ bỏ friendliness cú trọng õm rơi vào hoàn cảnh õm tiết vật dụng nhất.) + -age: shortage / ˈʃɔːtɪdʒ / (đuụi -age khụng ảnh hưởng đến trọng õm của từ. Vì chưng đú, tự shortage cú trọng õm rơi vào tình thế õm tiết đồ vật nhất.)+ -ure: pleasure / ˈpleʒə / (đuụi -lire khụng ảnh hưởng đến trọng õm của từ. Bởi đú, trường đoản cú pleasure cú trọng õm rơi vào tình thế õm tiết đồ vật nhất.) + -ledge:knowledge / ˈnɒlɪdʒ / (đuụi -ledge khụng tác động đến trọng õm của từ. Bởi vì đú, từ bỏ knowledge cú trọng õm rơi vào hoàn cảnh õm tiết lắp thêm nhất.) + -ing: teaching / ˈtiːtʃɪŋ / (đuụi -ing khụng ảnh hưởng đến trọng õm của từ trường phù hợp này cú i:. Bởi đú, từ teaching cú trọng õm rơi vào õm tiết máy nhất.) + -ed: listened / ˈlɪs(ə)n̩d / (đuụi -ed khụng tác động đến trọng õm của từ. Do đú, listened cú trọng õm lâm vào õm tiết sản phẩm nhất, vỡ lẽ theo luật lệ trọng õm khụng lâm vào cảnh õm /0/.) + -able: comfortable / ˈkʌmf(ə)təb(ə)l̩ / (đuụi -able khụng ảnh hưởng đến trọng õm của từ. Bởi đú, trường đoản cú comfortable cú trọng õm lâm vào tình thế õm tiết trang bị nhất, vỡ lẽ theo phép tắc trọng õm khụng lâm vào tình thế õm / ə /.) + -dom: freedom / ˈfriːdəm / (đuụi -dom khụng tác động đến trọng õm của từ. Vày đú, từ bỏ freedom cú trọng õm rơi vào hoàn cảnh õm tiết lắp thêm nhất.) + -some: troublesome / ˈtrʌb(ə)ls(ə)m / (đuụi -some khụng ảnh hưởng đến trọng õm của từ. Vì đú, từ troublesome cú trọng õm lâm vào cảnh õm tiết đồ vật nhất.) + -ent/-ant dependent / dɪˈpend(ə)nt / (đuụi -ent khụng ảnh hưởng đến trọng õm của từ. Do đú, từ bỏ dependent trọng õm rơi vào cảnh õm tiết đồ vật hai theo phép tắc trọng õm lâm vào cảnh những õm kết thỳc với nhiều hơn nữa một phụ õm.) assistant / əˈsɪst(ə)nt / (đuụi -ant khụng ảnh hưởng đến trọng õm của từ. Vì đú, trường đoản cú assistant trọng õm lâm vào õm tiết thiết bị hai theo nguyên tắc trọng õm khụng lâm vào cảnh õm / ə /.) e. Bài xích tập ỏp dụng Mark the letter A, B, c or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary căng thẳng in each of the following questions. 1. A. Compulsory B. Công nghệ C. Academic D. Eliminate 2. A. Exploration B. Attractive C. Conventional D. Impatient 3. A. Responsible B. Apprehension C. Preferential D. Understanding 4. A. Responsibility B. Trigonometry C. Conversation D. Documentary 5. A. Doubtful B. Solidify C. Politics D. Stimulate 6. A. Brotherhood B. Vertical C. Opponent D. Penalty 7. A. Economics B. Sociology C. Mathematics D. Philosophy 8. A. Climate B. Attractive C. Graduate D. Company 9. A. Satisfy B. Sacrifice C. Apology D. Richness 10. A. Activity B. Allergic C. Volunteer D. Employer 11. A. Automatic B. Reasonable C. Mathematics D. Preservation12. A. Dangerous B. Successful C. Physical D. Gravity13. A. Specific B. Coincide C. Inventive D. Regardless 14. A. Habitable B. Famously C. Geneticist D. Communist 15. A. Abnormal B. Initial C. Innocent D. Impatient f, Đỏp ỏn với giải thớch STT Đỏp ỏn Giải thớch cụ thể đỏp ỏn 1 C A. Compulsory / kəmˈpʌlsəri /: trọng õm lâm vào hoàn cảnh õm tiết sản phẩm hai. Vỡ vạc theo quy tắc phần đa từ tận cựng là đuụi -y thỡ trọng õm rơi vào tình thế õm thứ bố tớnh từ thời điểm cuối lờn. B. Giải pháp công nghệ / tekˈnɒlədʒi /: trọng õm rơi vào õm tiết vật dụng hai. Vỡ theo quy tắc đầy đủ từ tận cựng là đuụi -y thỡ trọng õm lâm vào hoàn cảnh õm thứ cha tớnh từ cuối lờn. C. Academic /. ˌổkəˈdemɪk /: trọng õm rơi vào cảnh õm tiết máy ba. đổ vỡ theo quy tắc đuụi -ic làm cho trọng õm rơi vào hoàn cảnh trước õm đú. D. Eliminate / ɪˈlɪmɪneɪt /: trọng õm lâm vào õm tiết lắp thêm hai. Vỡ lẽ theo quy tắc những từ tận cựng là đuụi -ate thỡ trọng õm dịch chuyển ba õm tớnh từ thời điểm cuối lờn. => Đỏp ỏn C trọng õm lâm vào tình thế õm tiết thứ ba, cỏc phương ỏn cũn lại trọng õm rơi vào tình thế õm tiết thứ hai. 2 A A. Exploration /ˌekspləˈreɪʃn/: trọng õm lâm vào hoàn cảnh õm tiết trang bị ba. Vỡ theo phép tắc đuụi -ion có tác dụng trọng õm lâm vào hoàn cảnh trước õm đú. B. Attractive / əˈtrổktɪv /: trọng õm lâm vào õm tiết trang bị hai. Vỡ lẽ theo nguyên tắc đuụi -ive làm cho trọng õm lâm vào hoàn cảnh trước õm đú. C. Conventional / kənˈvenʃ(ə)n̩(ə)l /: trọng õm rơi vào tình thế õm tiết đồ vật hai. Vỡ vạc theo luật lệ đuụi -al khụng ảnh hưởng đến trọng õm của từ cùng đuụi - ion có tác dụng trọng õm rơi vào tình thế trước õm đú. D. Impatient / ɪmˈpeɪʃnt /: trọng õm rơi vào õm tiết đồ vật hai. Tan vỡ theo phép tắc trọng õm rơi vào nguyờn õm đụi /ei/. => Đỏp ỏn A trọng õm rơi vào õm tiết sản phẩm ba, cỏc phương ỏn cũn lại trọng õm rơi vào cảnh õm tiết lắp thêm hai. 3 A A. Responsible / rɪˈspɒnsɪb(ə)l̩ /: trọng õm rơi vào õm tiết lắp thêm hai. đổ vỡ theo quy tắc đuụi -ible làm trọng õm rơi vào hoàn cảnh trước õm đú. B. Apprehension / ˌổprɪˈhenʃn̩ /: trọng õm rơi vào tình thế õm tiết sản phẩm công nghệ ba. Vỡ lẽ theo phép tắc đuụi -ion làm trọng õm lâm vào tình thế trước õm đú. C. Preferential / ˌprefəˈrenʃl̩ /: trọng õm rơi vào cảnh õm tiết lắp thêm ba. đổ vỡ theo phép tắc đuụi -ial có tác dụng trọng õm lâm vào tình thế trước õm đú. D. Understanding / ˌʌndəˈstổndɪŋ /: trọng õm lâm vào tình thế õm tiết trang bị ba. đổ vỡ theo quy tắc đuụi -ing khụng tác động đến trọng õm của từ và understand cú õm cuối kết thỳc với nhiều hơn thế một phụ õm /nd/. => Đỏp ỏn A trọng õm rơi vào tình thế õm tiết đồ vật hai, cỏc phương ỏn cũn lại trọng õm lâm vào tình thế õm tiết sản phẩm công nghệ ba.4 A A. Responsibility / rɪˌspɒnsəˈbɪlɪti /: trọng õm rơi vào õm tiết thiết bị tư. Vỡ theo quy tắc phần lớn từ tận cựng là đuụi -y thỡ trọng õm di chuyển ba õm tớnh từ lúc cuối lờn. B. Trigonometry /. ˌtrɪɡəˈnɒmətri /: trọng õm lâm vào cảnh õm tiết thiết bị ba. Tan vỡ theo quy tắc rất nhiều từ tận cựng là đuụi -y thỡ trọng õm dịch chuyển ba õm tớnh từ lúc cuối lờn. C. Conversation / ˌkɒnvəˈseɪʃ(ə)n/: trọng õm rơi vào tình thế õm tiết vật dụng ba. Vỡtheo luật lệ đuụi -ion làm cho trọng õm lâm vào trước õm đú. D. Documentary/ ˌdɒkjʊˈment(ə)ri /: trọng õm rơi vào cảnh õm tiết sản phẩm công nghệ ba. đổ vỡ theo quy tắc phần đa từ tận cựng là đuụi -y thỡ trọng õm dịch chuyển ba õm tớnh từ cuối lờn. => Đỏp ỏn A trọng õm lâm vào cảnh õm tiết thứ tư, cỏc phương ỏn cũn lại trọng õm rơi vào cảnh õm tiết đồ vật ba. 5 B A. Doubtful / ˈdaʊtfʊl /: trọng õm lâm vào õm tiết lắp thêm nhất. Tan vỡ theo quy tắc đuụi -fui khụng ảnh hưởng đến trọng õm của từ. B. Solidify / səˈlɪdɪfaɪ /: trọng õm rơi vào hoàn cảnh õm tiết lắp thêm hai. Vỡ vạc theo quy tắc phần lớn từ tận cựng là đuụi -y thỡ trọng õm dịch chuyến bố õm tớnh từ thời điểm cuối lờn. C. Politics / ˈpɒlɪtɪks /: từ này mang dự cú đuụi -ic mà lại trọng õm rơi vào õm tiết đầu tiên (trường họp đặc biệt quan trọng của đuụi -ic). Từ này cú thể dựng phép tắc phiờn õm để giải thớch (nếu toàn bộ cỏc õm mà lại ngắn hết thỡ trọng õm lâm vào õm ngày tiết đầu). D. Stimulate / ˈstɪmjʊleɪt /: trọng õm lâm vào õm tiết trang bị nhất. Tan vỡ theo quy tắc những từ tận cựng là đuụi -ate thỡ trọng õm dịch chuyển ba õm tớnh từ cuối lờn. => Đỏp ỏn B trọng õm rơi vào õm tiết sản phẩm hai, cỏc phương ỏn cũn lại trọng õm rơi vào tình thế õm tiết lắp thêm nhất. 6 C A. Brotherhood / ˈbrʌðəhʊd /: trọng õm lâm vào hoàn cảnh õm tiết lắp thêm nhất. đổ vỡ theo quy tắc đuụi -hood cùng đuụi -er khụng tác động đến trọng õm của từ. B. Vertical / ˈvɜːtɪkl̩ /: trọng õm rơi vào õm tiết thiết bị nhất. Vỡ theo luật lệ đuụi -al khụng tác động đến trọng õm của từ và đuụi -ic làm trọng õm lâm vào trước õm đú. C. Opponent / əˈpoʊnənt /: trọng õm rơi vào tình thế õm tiết sản phẩm hai. Tan vỡ theo phép tắc trọng õm khụng rơi vào cảnh õm /ə/ và õm /ou/. Mặc dù nhiờn, giả dụ cú cả /ə/ lẫn /ou/ thỡ trọng õm sẽ rơi vào cảnh õm /ou/. D. Penalty/ ˈpenəlti /: trọng õm rơi vào hoàn cảnh õm tiết thiết bị nhất. Tan vỡ theo quy tắc đa số từ tận cựng là đuụi -y thỡ trọng õm dịch rời ba õm tớnh từ thời điểm cuối lờn. => Đỏp ỏn C trọng õm lâm vào tình thế õm tiết vật dụng hai, cỏc phương ỏn cũn lại trọng õm lâm vào cảnh õm tiết sản phẩm nhất. 7 D A. Economics / ˌiːkəˈnɒmɪks /: trọng õm lâm vào hoàn cảnh õm ngày tiết thứ bố Vỡ theo quy tắc đuụi -ic có tác dụng trọng õm lâm vào cảnh trước õm đú. B. Sociology / ˌsəʊʃiˈɒlədʒi /: trọng õm rơi vào hoàn cảnh õm tiết thứ ba. Tan vỡ theo nguyên tắc đuụi -y làm cho trọng õm dịch chuyển ba õm tớnh từ đuụi lờn. C. Mathematics / ˌmổθ(ə)ˈmổtɪks /: trọng õm rơi vào hoàn cảnh õm tiết sản phẩm ba. Tan vỡ theo luật lệ đuụi -ic có tác dụng trọng õm lâm vào tình thế trước õm đú. D. Philosophy/ fɪˈlɒsəfi /: trọng õm lâm vào tình thế õm tiết sản phẩm hai. Vỡ theo quy tắc đuụi -y làm cho trọng õm di chuyển ba õm tớnh trường đoản cú đuụi lờn. => Đỏp ỏn D trọng õm rơi vào cảnh õm tiết thiết bị hai, cỏc phương ỏn cũn lại trọng õm lâm vào õm tiết thứ ba.8 B A. Climate / ˈklaɪmət /: trọng õm rơi vào õm tiết trang bị nhất. đổ vỡ theo quy tắc trọng õm khụng lâm vào õm /ə/ và trọng õm lâm vào cảnh nguyờn õm đụi /ai/. B. Attractive / əˈtrổktɪv /: trọng õm lâm vào tình thế õm tiết lắp thêm hai. đổ vỡ theo quytắc đuụi -ive làm cho trọng õm rơi vào cảnh trước õm đú. C. Graduate / ˈɡrổdʒʊet /: trọng õm lâm vào cảnh õm tiết máy nhất. đổ vỡ theo quy tắc những từ tận cựng là đuụi -ate thỡ trọng õm dịch chuyển ba õm tớnh từ lúc cuối lờn. D. Company / ˈkʌmpəni /: trọng õm roi vào õm máu thỳ" nhất. Vỡ lẽ theo quy tẵc đầy đủ từ tận cựng là đuụi -y thỡ trọng õm dịch rời ba õm tớnh từ lúc cuối lờn. => Đỏp ỏn B trọng õm lâm vào hoàn cảnh õm tiết đồ vật hai, cỏc phương ỏn cũn lại trọng õm rơi vào hoàn cảnh õm tiết sản phẩm nhất. 9 C A. Satisfy / ˈsổtɪsfaɪ /: trọng õm lâm vào hoàn cảnh õm tiết máy nhất. Vỡ lẽ theo quy tắc hầu như từ tận cựng là đuụi -y thỡ trọng õm dịch rời ba õm tớnh từ lúc cuối lờn. B. Sacrifice / ˈsổkrɪfaɪs /: trọng õm rơi vào hoàn cảnh õm tiết trang bị nhất. Vỡ vạc theo quy tắc đều từ tận cựng là đuụi -ce thỡ trọng õm dịch rời ba õm tớnh từ lúc cuối lờn. C. Apology / əˈpɒ:lədʒi /: trọng õm lâm vào tình thế õm tiết sản phẩm công nghệ hai. Tan vỡ theo quy tắc phần lớn từ tận cựng là đuụi -y thỡ trọng õm dịch rời ba õm tớnh từ cuối lờn. D. Richness / ˈrɪtʃnəs /: trọng õm rơi vào cảnh õm tiết thứ nhất vỡ đuụi - ness khụng ảnh hưởng đến trọng õm của từ. => Đỏp ỏn c trọng õm lâm vào õm tiết sản phẩm công nghệ hai, cỏc phương ỏn cũn lại trọng õm rơi vào cảnh õm tiết máy nhất. 10 C A. Activity /ổk"tivəti/: trọng õm lâm vào õm tiết vật dụng hai. đổ vỡ theo quy tắc hồ hết từ tận cựng là đuụi -y thỡ trọng õm di chuyển ba õm tớnh từ lúc cuối lờn. B. Allergic / əˈlɜːdʒɪk /: trọng õm rơi vào hoàn cảnh õm tiết vật dụng hai. Vỡ theo phép tắc đuụi -ic làm trọng õm lâm vào cảnh trước õm đú. C. Volunteer / ˌvɒlənˈtɪər /: trọng õm rơi vào õm tiết sản phẩm công nghệ ba. Vỡ lẽ theo nguyên tắc đuụi -eer dìm trọng õm. D. Employer / ɪmˈploɪər /: trọng õm rơi vào õm tiết sản phẩm công nghệ hai. đổ vỡ theo quy tắc đuụi -er khụng tác động đến trọng õm của từ và trọng õm rơi vào cảnh nguyờn õm đụi /di/. => Đỏp ỏn c trọng õm lâm vào cảnh õm tiết đồ vật ba, cỏc phương ỏn cũn lại trọng õm lâm vào cảnh õm tiết vật dụng hai. 11 B A. Automatic / ˌɔːtəˈmổtɪk /: trọng õm lâm vào õm tiết máy ba. Tan vỡ theo nguyên tắc đuụi -ic làm cho trọng õm lâm vào hoàn cảnh trước õm đú. B. Reasonable / ˈriːznəbl̩ /: trọng õm lâm vào cảnh õm tiết vật dụng nhất. Vỡ lẽ theo nguyên tắc đuụi -able khụng ảnh hưởng đến trọng õm của từ với trọng õm khụng rơi vào tình thế õm/ə/. C. Mathematics / ˌmổθəˈmổtɪks /: trọng õm rơi vào õm tiết vật dụng ba. Vỡ lẽ theo quy tắc đuụi -ic làm cho trọng õm lâm vào cảnh trước õm đú. D. Preservation / ˌprezərˈveɪʃn̩ /: trọng õm rơi vào tình thế õm tiết lắp thêm ba. đổ vỡ theo luật lệ đuụi -ion làm trọng õm rơi vào tình thế trước õm đú. => Đỏp ỏn B trọng õm rơi vào õm tiết vật dụng nhất, cỏc phương ỏn cũn lại trọng õm lâm vào tình thế õm tiết đồ vật ba.12 B A. Dangerous / ˈdeɪndʒərəs /: trọng õm rơi vào tình thế õm tiết sản phẩm công nghệ nhất. đổ vỡ theo nguyên tắc đuụi -ous với đuụi -er khụng ảnh hưởng đến trọng õm của từ. B. Successful / səkˈsesfl /: trọng õm rơi vào hoàn cảnh õm tiết vật dụng hai. Tan vỡ theo quytắc đuụi -fui khụng tác động đến trọng õm của từ cùng trọng õm khụng lâm vào hoàn cảnh õm /ə/. C. Physical / ˈfɪzɪkl̩ /: trọng õm lâm vào cảnh õm tiết trang bị nhất. Vỡ theo luật lệ đuụi -al khụng ảnh hưởng đến trọng õm của từ với đuụi -ic làm cho trọng õm rơi vào cảnh trước õm đú. D. Gravity / ˈɡrổvɪti /: trọng õm lâm vào cảnh õm tiết vật dụng nhất. Tan vỡ theo quy tắc rất nhiều từ tận cựng là đuụi -y thỡ trọng õm dịch chuyển ba õm tớnh từ thời điểm cuối lờn. => Đỏp ỏn B trọng õm lâm vào cảnh õm tiết trang bị hai, cỏc phương ỏn cũn lại trọng õm rơi vào tình thế õm tiết sản phẩm nhất. 13 B A. Specific / spəˈsɪfɪk /: trọng õm lâm vào cảnh õm tiết trang bị hai. Tan vỡ theo phép tắc đuụi -ic làm trọng õm rơi vào tình thế trước õm đú. B. Coincide /. ˌkoʊɪnˈsaɪd /: trọng õm lâm vào tình thế õm tiết lắp thêm ba. Tan vỡ theo nguyên tắc trọng õm khụng lâm vào cảnh õm /oʊ/ cùng trọng õm rơi vào hoàn cảnh nguyờn õm đụi /ai/. C. Inventive / ɪnˈventɪv /: trọng õm rơi vào tình thế õm tiết sản phẩm công nghệ hai. Vỡ theo luật lệ đuụi -ive làm trọng õm rơi vào tình thế trước õm đú. D. Regardless / rɪˈɡɑːrdləs /: trọng õm rơi vào hoàn cảnh õm tiết thiết bị hai. Vỡ vạc theo luật lệ đuụi -less khụng ảnh hưởng đến trọng õm của từ và trọng õm lâm vào cảnh nguyờn õm dài /a:/. => Đỏp ỏn B trọng õm lâm vào hoàn cảnh õm tiết lắp thêm ba, cỏc phương ỏn cũn lại trọng õm rơi vào cảnh õm tiết sản phẩm hai 14 C A. Habitable / ˈhổbɪtəbl̩ /: trọng õm rơi vào hoàn cảnh õm tiết lắp thêm nhất. Tan vỡ theo phép tắc đuụi -able khụng ảnh hưởng đến trọng õm của từ và nếu cỏc õm mà lại ngắn không còn thỡ trọng õm rơi vào cảnh õm ngày tiết đầu. B. Famously / ˈfeɪməsli /: trọng õm lâm vào cảnh õm tiết đồ vật nhất. đổ vỡ theo nguyên tắc đuụi -ly cùng đuụi -ous khụng ảnh hưởng đến trọng õm của từ. C. Geneticist / dʒəˈnetɪsɪst /: trọng õm lâm vào cảnh õm tiết sản phẩm công nghệ hai. Tan vỡ theo nguyên tắc đuụi -ist khụng ảnh hưởng đến trọng õm của từ và đuụi -ic làm trọng õm rơi vào trước õm đú. D. Communist / ˈkɒmjʊnɪst /: trọng õm lâm vào õm tiết thứ nhất. Tan vỡ theo luật lệ đuụi -ist khụng tác động đến trọng õm của từ và nếu cỏc õm mà ngắn hết thỡ trọng õm rơi vào cảnh õm máu đầu. => Đỏp ỏn C trọng õm lâm vào hoàn cảnh õm tiết trang bị hai, cỏc phương ỏn cũn lại trọng õm rơi vào õm tiết thiết bị nhất.15 C A. Abnormal / ổbˈnɔːml̩ /: trọng õm lâm vào hoàn cảnh õm tiết sản phẩm hai. đổ vỡ theo luật lệ đuụi -al khụng ảnh hưởng đến trọng õm của từ và trọng õm rơi vào nguyờn õm dài /di/. B. Initial / ɪˈnɪʃl̩ /: trọng õm rơi vào tình thế õm tiết vật dụng hai. Vỡ theo nguyên tắc đuụi -ial có tác dụng trọng õm lâm vào trước õm đú. C. Innocent / ˈɪnəsnt /: trọng õm lâm vào hoàn cảnh õm tiết sản phẩm công nghệ nhất. Vỡ vạc theo quy tắc nếu như cỏc õm mà lại ngắn hết thỡ trọng õm rơi vào tình thế õm máu đầu. D. Impatient / ɪmˈpeɪʃnt /: trọng õm rơi vào tình thế õm tiết thứ hai. Vỡ vạc theo nguyên tắc trọng õm lâm vào nguyờn õm đụi /ei/. => Đỏp ỏn C trọng õm lâm vào cảnh õm tiết lắp thêm nhất, cỏc phương ỏn cũn lại trọng õm rơi vào õm tiết vật dụng hai.3. Trọng õm với chi phí tố chi phí tố là thành phần được thờm vào trước từ bỏ gốc. Tiền tố khụng phải là 1 trong những từ với cũng khụng cú nghĩa lúc nú đứng riờng biệt. Trọng õm khụng bao giờ rơi vào tiền tố. Chi phí tố khụng tác động đến trọng õm của từ. Vớ dụ: + un-: unhappy / ʌnˈhổpi / (Vỡ chi phí tố un- khụng ảnh hưởng đến trọng õm của từ nờn ta chỉ xột trọng õm của từ happy. Vì chưng đú, từ unhappy trọng õm rơi vào cảnh õm tiết sản phẩm hai. Theo nguyên tắc tiền tố un- với quy tắc nếu tất cả cỏc õm mà ngắn hết thỡ trọng õm lâm vào õm máu đầu.) + in-: inexpensive / ɪnɪkˈspensɪv / (vỡ tiền tố in- khụng ảnh hưởng đến trọng õm của từ với hậu tố -ive có tác dụng trọng õm lâm vào trước hậu tốẾ vì chưng đú, từ inexpensive trọng õm rơi vào cảnh õm tiết máy ba.) + im-: impolite / ˌɪmpəˈlʌɪt / (vỡ tiền tố im- khụng ảnh hưởng đến trọng õm của từ và quy tắc trọng õm khụng rơi vào hoàn cảnh õm /ə/. Bởi vì đú, tự impolite trọng õm rơi vào õm tiết trang bị ba.) + ir-: irresponsible / ˌɪrɪˈspɒnsɪb(ə)l̩ / (vỡ tiền tố ir- khụng tác động đến trọng õm của từ cùng hậu tố -ible làm trọng õm rơi vào trước hậu tố. Vị đú, từ bỏ irresponsible trọng õm rơi vào hoàn cảnh õm tiết thiết bị ba.) + il-: illogical / ɪˈlɒdʒɪk(ə)l̩ / (vỡ chi phí tố il- và hậu tố -al khụng tác động đến trọng õm của từ tuy thế hậu tố -ic làm cho trọng õm rơi vào cảnh trước hậu tố. Vì đú, trường đoản cú illogical trọng õm rơi vào cảnh õm tiết máy hai.) + dis dishonest / dɪsˈɒnɪst / (vỡ tiền tố dis- khụng ảnh hưởng đến trọng õm của từ với quy tắc nếu tất cả cỏc õm nhưng mà ngắn không còn thỡ trọng õm rơi vào hoàn cảnh õm tiết đầuề bởi vì đú, từ dishonest trọng õm lâm vào hoàn cảnh õm tiết sản phẩm công nghệ hai.) + non-: non-profit /nɒn" ˈprɒfɪt / (vỡ chi phí tố non- khụng tác động đến trọng õm của từ và quy tắc nếu tất cả cỏc õm mà ngắn hết thỡ trọng õm rơi vào tình thế õm ngày tiết đầu. Bởi đú, tự non-profit trọng õm rơi vào cảnh õm tiết sản phẩm hai.) + re-: reproductive /ˌriːprəˈdʌktɪv / (vỡ chi phí tố re- khụng tác động đến trọng õm của từ với hậu tố -ive làm cho trọng õm rơi vào hoàn cảnh trước hậu tố. Vì đú, từ bỏ reproductive trọng õm rơi vào hoàn cảnh õm tiết lắp thêm ba.) + ab-: abnormal / əbˈnɔːm(ə)l̩ / (vỡ tiền tố ab- và hậu tố -al khụng tác động đến trọng õm của từ. Do đú, tự abnormal trọng õm rơi vào cảnh õm tiết trang bị hai.) + en-: enrichment / enˈrɪtʃm(ə)nt / (vỡ chi phí tố en- cùng hậu tố -ment phần nhiều khụng ảnh hưởng đến trọng õm của từ. Vì đú, trường đoản cú enrichment trọng õm rơi vào õm tiết thiết bị hai.)+ inter-: internationally / ˌɪntəˈnaʃ(ə)n̩(ə)li / (vỡ tiền tố -inter và hậu tố -ly, -al khụng tác động đến trọng õm của từ, hậu tố -ion làm trọng õm rơi vào hoàn cảnh trước õm đú. Vì chưng đú, từ internationally trọng õm rơi vào õm tiết trang bị ba.)+ mis-: misunderstanding / ˌmɪsʌndəˈstandɪŋ/ (vỡ chi phí tố mis- với hậu tố -ing khụng ảnh hưởng đến trọng õm của từ nờn từ bỏ misunderstanding trọng õm lâm vào õm tiết trang bị tư.) 4. Trọng õm so với từ ghộp a. Danh từ bỏ ghộp - Noun + Noun trọng õm rơi vào cảnh danh từ đầu Vớ dụ: birthday / ˈbɜːrθdeɪ / airport / ˈe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.