Top 10 Đề Thi Học Kì 2 Môn Toán Nâng Cao Lớp 2 Có Đáp An, 80 Bài Toán Ôn Luyện Học Sinh Giỏi Lớp 2

Bộ 4 đề Toán lớp 2 nâng cao học kì 2 năm 2021 có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết được chúng tôi sưu tầm và tổng hợp. Hỗ trợ các em học sinh lớp 1 tham khảo và chuẩn bị tốt cho kì thi cuối kì 2 quan trọng.

Bạn đang xem: Toán nâng cao lớp 2 có đáp an


Kì thi học sinh giỏi sắp tới, nhu cầu tìm kiếm nguồn tài liệu ôn thi chính thống có lời giải chi tiết của các em học sinh là vô cùng lớn. Thấu hiểu điều đó, chúng tôi đã dày công sưu tầm Bộ 4 đề Toán nâng cao lớp 2 học kì 2 năm 2021 (Có đáp án) với nôi dung được đánh giá có cấu trúc chung của đề thi học sinh giỏi trên toàn quốc. Mời các em cùng quý thầy cô theo dõi đề tại đây.

Đề nâng cao Toán lớp 2 học kì 2 năm 2021 - Đề số 1

Phần trắc nghiệm (2 điểm)

Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1. Trong các số 564; 654; 645; 655; 644; 666 số lớn nhất là:

A. 666 B. 645 C. 655

Câu 2. Số gồm 2 trăm 7 chục 2 đơn vị được viết là:

A. 227 B. 272 C. 227

Câu 3. Chu vi tam giác ABC có độ dài các cạnh AB = 34cm, BC = 20cm, AC = 16cm là:

A. 70cm B. 54cm C. 60cm

Câu 4. Cho hình vẽ:

Hình vẽ trên có:

A. 2 hình tam giác và 3 hình tứ giác

B. 2 hình tam giác và 4 hình tứ giác

C. 2 hình tam giác và 2 hình tứ giác

Phần tự luận (8 điểm)

Câu 5. Đặt tính rồi tính:

254 + 235 146 + 153

768 – 523 580 – 254

...........................................

...........................................

...........................................

Câu 6. Tìm x, biết:

a) 467 + x = 877 - 162

b) x – 214 = 61 + 345

c) x : 5 = 10 × 2

d) x × 4 = 30 – 10

...........................................

...........................................

...........................................

Câu 7.

a) Có 50 kg gạo chia đều vào các túi, mỗi túi chứa 5 kg. Hỏi chia được tất cả bao nhiêu túi gạo?

b) Bể thứ nhất chứa được 768 lít nước, bể thứ hai chứa được ít hơn bể thứ nhất 235 lít. Hỏi cả hai bể chứa được tất cả bao nhiêu lít nước?

...........................................

...........................................

...........................................

Câu 8. Mỗi tuần lễ em đi học 5 ngày, còn lại là ngày nghỉ. Hỏi trong 8 tuần lễ:

a) Em đi học bao nhiêu ngày?

b) Em nghỉ học bao nhiêu ngày?

...........................................

...........................................

...........................................

Đáp án chi tiết

 

Phần trắc nghiệm (2 điểm)

Câu 1. Chọn A

Câu 2. Chọn B

Câu 3. Chọn A

Câu 4. Chọn B

Phần tự luận (8 điểm)

Câu 5.

Câu 6.

a) 467 + x = 877 – 162

467 + x = 715

x = 715 – 467

x = 248

b) x – 214 = 61 + 345

x – 214 = 406

x = 406 + 214

x = 620

c) x : 5 = 10 × 2

x : 5 = 20

x = 20 × 5

x = 100

d) x × 4 = 30 – 10

x × 4 = 20

x = 20 : 4

x = 5

Câu 7.

a) 50kg gạo chia được vào số túi là:

50 : 5 = 10 (túi)

Đáp số: 10 túi

b) Bể thứ hai chứa được số lít nước là:

768 – 235 = 533 (lít)

Cả hai bể chia được tất cả số lít nước là:

768 + 533 = 1301 (lít)

Đáp số: 1301 lít nước

Câu 8.

a) Trong 8 tuần, em đi học số ngày là:

5 × 8 = 40 (ngày)

b) Trong 1 tuần, em được nghỉ số ngày là:

7 – 5 = 2 (ngày)

Trong 8 tuần, em được nghỉ số ngày là:

2 × 8 = 16 (ngày)

Đáp số: 16 ngày.

Đề thi Toán nâng cao lớp 2 học kì 2 năm 2021 - Đề số 2

 

Câu 1. Viết (theo mẫu)


345 3 trăm, 4 chục, 5 đơn vị 345 = 300 + 40 + 5
  7 trăm, 0 chục, 1 đơn vị  
    812 = 800 + 10 + 2
567    
  6 trăm, 9 chục, 2 đơn vị  

Câu 2. Tính nhẩm:

3 x 4 = ............... 3 x 5 = ...............

4 x 7 = ............... 5 x 4 = ...............

15 : 3 = .............. 24 : 4 = ..............

5 x 6 = ............... 5 x 9 = ...............

25 : 5 = ..............

Câu 3. Đặt tính rồi tính:

356 + 212 857 – 443

96 – 48 159 + 220

...........................................

...........................................

...........................................

Câu 4. Thực hiện phép tính:

4 x 5 + 10 =

3 x 9 – 20 =

...........................................

...........................................

...........................................

Câu 5. Tìm x, biết:

a. 113 + 142 + x = 999 – 103

b. x – 124 = 400 + 56

c. 963 – x = 869 – 28 : 4

...........................................

...........................................

...........................................

Câu 7. Tính hiệu của số tròn trăm lớn nhất có ba chữ số và số lẻ bé nhất có ba chữ số khác nhau.

...........................................

...........................................

...........................................

Câu 8. Cho đường gấp khúc ABCD. Biết độ dài đường gấp khúc ABC là 13cm, độ dài đường gấp khúc BCD là 10cm, độ dài đoạn thẳng BC là 6cm. Hãy tính:

a) Độ dài đoạn thẳng AB và độ dài đoạn thẳng CD.

b) Độ dài đường gấp khúc ABCD.

...........................................

...........................................

...........................................

Câu 9. Anh cao 169 cm và cao hơn em 25cm. Hỏi cả hai anh em cao bao nhiêu cm?

...........................................

...........................................

...........................................

Câu 10. Để đánh số trang một quyển sách từ 134 đến 143, ta phải dùng hết bao nhiêu chữ số?

...........................................

...........................................

...........................................

Đáp án chi tiết

Câu 1.


345 3 trăm, 4 chục, 5 đơn vị 345 = 300 + 40 + 5
701 7 trăm, 0 chục, 1 đơn vị 701 = 700 + 0 + 1
812 8 trăm, 1 chục, 2 đơn vị 812 = 800 + 10 + 2
567 5 trăm, 6 chục, 7 đơn vị 567 = 500 + 60 + 7
692 6 trăm, 9 chục, 2 đơn vị 692 = 600 + 90 + 2

Câu 2.

3 x 4 = 12 3 x 5 = 15

4 x 7 = 28 5 x 4 = 20

15 : 3 = 5 24 : 4 = 6

5 x 6 = 30 5 x 9 = 45

25 : 5 = 5

Câu 3.

Câu 4.

4 x 5 + 10 = 20 + 10 = 30

3 x 9 – 20 = 27 – 20 = 7

Câu 5.

Xem thêm:

a. 113 + 142 + x = 999 – 103

255 + x = 896

x = 896 – 255

x = 641

b. x – 124 = 400 + 56

x – 124 = 456

x = 456 + 124

x = 580

c. 963 – x = 869 – 28 : 4

963 – x = 869 – 7

963 – x = 862

x = 963 – 862

x = 101

Câu 7.

Số tròn trăm lớn nhất có ba chữ số là: 900

Số lẻ bé nhất có ba chữ số khác nhau là: 103

Hiệu của hai số là: 900 – 103 = 797

Đáp số: 797

Câu 8.

a)

Độ dài đoạn thẳng AB là:

13 – 6 = 7 (cm)

Độ dài đoạn thẳng CD là:

10 – 6 = 4 (cm)

b)

Độ dài đường gấp khúc ABCD là:

7 + 6 + 4 = 17 (cm)

Đáp số: a) 7cm; 7cm b) 17cm

Câu 9.

Chiều cao của em là:

169 – 25 = 144 (cm)

Chiều cao của cả hai anh em là:

169 + 144 = 313 (cm)

Đáp số: 144cm; 313cm

Câu 10.

Từ 134 đến 143 có 10 số có chữ số.

Phải dùng hết số chữ số là:

3 × 10 = 30 (chữ số)

Đáp số: 30 chữ số.

Đề thi toán lớp 2 nâng cao học kì 2 năm 2021 - Đề số 3

Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1. Kết quả của phép tính: 245 – 59 = ?

A. 304

B. 186

C. 168

D. 286

Câu 2. Điển số thích hợp vào chỗ chấm: 1 m = ..... cm

A. 10 cm

B. 100 cm

C. 1000 cm

D. 1 cm

Câu 3. Kết quả của phép tính 0 : 4 là:

A. 0

B. 1

C. 4

D. 40

Câu 4. Độ dài đường gấp khúc sau là:

A. 16 cm

B. 20 cm

C. 15 cm

D. 12 cm

Câu 5. 30 + 50 ... 20 + 60. Dấu cần điền vào ô trống là:

A.

C. =

Câu 6. Chu vi hình tứ giác

A. 19cm

B. 20cm

C. 21cm

D. 22cm

Phần tự luận (7 điểm)

Câu 7. Đặt tính rồi tính

465 + 213 857 – 432

459 – 19 234 + 296

Câu 9. Tính:

a) 10 kg + 36 kg – 21kg =

b) 18 cm : 2 + 45 cm=

Câu 10. Lớp 2C có 30 học sinh. Một phần ba số học sinh lớp 2C là nữ. Hỏi lớp 2C có bao nhiêu học sinh nữ? Bao nhiêu học sinh nam?

Câu 11.

Hình bên có ............. hình tứ giác

Hình bên có ............. hình tam giác

Câu 12. Một bác thợ may dùng 20 m vải để may 5 bộ quần áo giống nhau. Hỏi để may một bộ quần áo như thế cần bao nhiêu mét vải?

Câu 13. Tìm hiệu của số tròn chục lớn nhất có hai chữ số với số chẵn lớn nhất có một chữ số.

Đáp án & Thang điểm

Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1. Chọn B

Câu 2. Chọn B

Câu 3. Chọn A

Câu 4. Chọn A

Câu 5. Chọn C

Câu 6. Chọn C

Phần tự luận (7 điểm)

Câu 7.

Câu 9.

a) 10kg + 36kg – 21kg = 46kg – 21kg = 25kg

b) 18 cm : 2 + 45 cm = 9cm + 45cm = 54cm

Câu 10.

Lớp 2C có số học sinh nữ là:

30 : 3 = 10 (học sinh)

Lớp 2C có số học sinh nam là:

30 – 10 = 20 (học sinh)

Đáp số: Nữ: 10 học sinh; Nam: 20 học sinh

Câu 11.

Có 3 hình tứ giác

Có 3 hình tam giác

Câu 12.

May 1 bộ quần áo cần số mét vải là:

20 : 5 = 4 (m)

Đáp số: 4m

Câu 13.

Số tròn chục lớn nhất có hai chữ số là: 90

Số chẵn lớn nhất có một chữ số là: 8

Hiệu hai số đó là: 90 – 8 = 82

Đáp số: 82

Đề toán nâng cao lớp 2 học kỳ 2 năm 2021 - Đề số 4

Câu 1. Số liền sau của số 499 là:

A. 497

B. 498

C. 500

Câu 2. Điền dấu >, 397

Câu 3. Chọn B

Câu 4. Chọn C

Câu 5.

Câu 6.

Ta có: 3 = 1 + 1 + 1 = 2 + 1 + 0 = 3 + 0 + 0

Các số có ba chữ số mà tổng của ba chữ số đó bằng 3 là: 111, 210, 201, 102, 120, 300

Câu 7.

a) 1 giờ + 2 giờ = 3 giờ

5 giờ – 2 giờ = 3 giờ

b) 4 giờ x 3 = 12 giờ

12 giờ : 3 = 4 giờ

c) 2dm + 3cm + 4mm = 200mm + 30mm + 4mm = 234mm

d) 15dm + 30cm = 150cm + 30cm = 180cm

Câu 8.

Trước khi dừng lại bến đỗ, trên xe có số hành khách là:

40 – 6 + 4 = 38 (hành khách)

Đáp số: 38 hành khách

Câu 9.

Số học sinh nam là:

430 – 120 = 310 (học sinh)

Có tất cả số học sinh là:

310 + 430 = 740 (học sinh)

Đáp số: 740 học sinh

Câu 10.

Mỗi tổ có số học sinh là:

40 : 4 = 10 (học sinh)

Đáp số: 10 học sinh

Câu 11.

Đổi 1dm = 10cm

Độ dài đường gấp khúc ABCDEG là:

8 + 6 + 10 + 10 + 7 = 41 (cm)

Đáp số: 41cm

Ngoài ra các em học sinh và thầy cô có thể tham khảo thêm nhiều tài liệu hữu ích đầy đủ các môn được cập nhật liên tục tại chuyên trang của chúng tôi.

►►CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để tải về Bộ 4 đề Toán nâng cao lớp 2 học kì 2 năm 2021 (Có đáp án) file Word, pdf hoàn toàn miễn phí!

Tổng hợp các bài tập toán lớp 2 nâng cao có lời giải cùng nhiều bí quyết giúp bé chinh phục kiến thức này một cách hiệu quả. Hãy cùng toyotahungvuong.edu.vn tìm hiểu rõ hơn ngay trong bài viết sau đây nhé.


Tầm quan trọng khi giải toán lớp 2 nâng cao

Sau khi đã trang bị được chương trình kiến thức cơ bản thì các bậc phụ huynh cũng nên hướng đến việc cho bé học toán nâng cao. Ở toán lớp 2, việc học kiến thức nâng cao sẽ có rất nhiều lợi ích đối với các bạn nhỏ như:

*

Toán nâng cao lớp 2 giúp con phát triển năng lực tư duy

Ở những bài Toán lớp 2 nâng cao không hề có cách giải giống như thông thường mà đôi khi sẽ có những thông tin dữ liệu nhiều hơn nên các bé muốn giải được bài tập thì phải tư duy. Điều này giúp kích thích tư duy sáng tạo ở trẻ phát triển.

Tạo cho con sự hứng thú trong học tập

Lợi ích thứ hai mà chương trình toán nâng cao lớp 2 mang đến cho các bạn nhỏ đó chính là tạo được cho con sự hứng thú trong học tập. Bởi nếu như bé học mãi Toán cơ bản thì các con đôi khi sẽ cảm thấy chán nản. Nhưng khi tiếp thu với những kiến thức mới thì các con sẽ thấy hứng thú hơn. Đặc biệt là việc bài giải có nhiều thao tác thực hiện cũng sẽ giúp cho các bé cảm thấy có điểm mới lạ và độc đáo hơn khi học Toán cơ bản.

*

Tạo nền tảng cho con chinh phục các kỳ thi

Trong các kỳ thi, luôn luôn sẽ có sự xuất hiện của những bài nâng cao. Vì vậy khi bố mẹ dạy con học toán lớp 2 nâng cao có lời giải sẽ là một bước đệm để con trang bị thêm kiến thức. Từ đó bé có thể chinh phục các bài thi một cách dễ dàng hơn.

Tạo nền tảng cho bé học toán ở lớp lớn hơn

Việc cho con học toán lớp 2 nâng cao không chỉ giúp cho các bé có thể chinh phục được các kỳ thi mà còn là nền tảng để bé học tốt toán ở những lớp lớn hơn. Khi các bé tạo được nền tảng vững chắc thì việc tiếp thu kiến thức của các con cũng sẽ hiệu quả hơn.

Điều này cũng giúp cho các bạn nhỏ không hề cảm thấy bỡ ngỡ khi mới chuyển lên lớp lớn hơn đã phải tiếp cận với những chương trình kiến thức nặng hơn. Đã có nền tảng nên rất dễ dàng có thể tiếp thu được những gì mà thầy cô giáo dạy ở trên lớp.

*


Các bài viết không thể bỏ lỡ
toyotahungvuong.edu.vn Math - Ứng dụng học toán tiếng Anh chỉ với 2K/Ngày


Tổng hợp 30+ bài tập toán lớp 2 có lời giải và bí quyết chinh phục dễ dàng


Gợi ý bộ đề ôn tập toán lớp 2 lên 3 hiệu quả bố mẹ nhất định nên tham khảo!


Gợi ý 50+ bài toán lớp 2 nâng cao có lời giải để bé luyện tập

Dưới đây là các bài toán nâng cao lớp 2 có lời giải, với đa dạng dạng toán khác nhau để bé luyện tập hỗ trợ bồi dưỡng luyện thi học sinh giỏi hay học tập hiệu quả hơn.

Bài tập 1

Nối các ô vuông với nhau sao cho phù hợp:

*

→ Đáp án:

*

Bài tập 2

Khoanh vào ⅓ số cam ở hình A và khoanh vào ¼ số cam ở hình B

*

→ Đáp án:

*

Bài tập 3

Viết các số sau thành các tổng của các trăm, các chục và các đơn vị:

673: 6 trăm, 7 chục, 3 đơn vị

782: 7 trăm, 8 chục, 2 đơn vị

343: 3 trăm, 4 chục, 3 đơn vị

444: 4 trăm, 4 chục, 4 đơn vị

Bài tập 4

Số chấm đen bằng bao nhiêu phần số chấm trắng?

*

→ Đáp án: 1/4

Bài tập 5

Từ 3 chữ số 8, 4 và 2 hãy viết các số có 3 chữ số

→ Đáp án: 842, 824, 482, 428, 248, 284

Bài tập 6

Số ô vuông được tô đậm bằng mấy phần số ô vuông của hình?

*

→ Đáp án: 1/3

Bài tập 7

*

Bài tập 8

Số 6 trăm 6 đơn vị được viết như thế nào?

→ Đáp án: 606

Bài tập 9

Số 508 là số có mấy trăm, mấy chục và mấy đơn vị?

→ Đáp án: 5 trăm, 0 chục, 8 đơn vị

Bài tập 10

*

Bài tập 11

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

…8

7… > 78

2…

43…

Bài tập 12

Tìm hai số có thương bằng 3 và có tích bằng 12

12 = 6 x 2

12 = 3 x 4

6: 2 = 3

&r
Arr; 2 số cần tìm là 6 và 2

Bài tập 13

*

Bài tập 14

*

Bài tập 15

*

Bài tập 16

*

Bài tập 17

*

Bài tập 18

*

Bài tập 19

*

Bài tập 20

*

Bài tập 21

*

Bài tập 22

*

Bài tập 23

*

Bài tập 24

*

Bài tập 25

*

Bài tập 26

*

Bài tập 27

*

Bài tập 28

*

Bài tập 29

*

Bài tập 30

*

Bài tập 31

*

Bài tập 32

*

Bài tập 33

Điền số thích hợp vào chỗ trống:

… : 5 = 7

32 : … = 8

… : 3 = 6

45 : 9 = …

→ Đáp án:

35

4

18

5

Bài tập 34

*

Bài tập 35

*

Bài tập 36

*

Bài tập 37

*

Bài tập 38

*

Bài tập 39

Tính nhanh các phép tính sau:

*

Bài tập 40

*

Bài tập 41

*

Bài tập 42

Điền số giống nhau vào chỗ chấm sao cho:

*

Bài tập 43

Tính nhanh phép tính sau:

*

Bài tập 44

*

Bài tập 45

*

Bài tập 46

*

Bài tập 47

Trả lời các câu hỏi sau:

Số nhỏ nhất có 3 chữ số là

Số lớn nhất có 2 chữ số là

Số lớn nhất có 1 chữ số là

Số nhỏ nhất có 2 chữ số la

→ Đáp án

100

99

9

10

Bài tập 48

Viết các số tròn chục lớn hơn 25 và nhỏ hơn 64

→ Đáp án: 30, 40, 50, 60

Bài tập 49

Số nào liền trước 99? Số liền sau 99 là số nào?

→ Đáp án

Số liền trước 99 là 98

Số liền sau 99 là 100

Bài tập 50

Tìm số có 3 chữ số nhỏ nhất mà khi bớt đi 90 đơn vị sẽ được 1 số tròn chục

→ Đáp án: Số 100

Bí quyết giúp bé làm bài tập toán nâng cao lớp 2 hiệu quả

Muốn các con học và giải được bài tập toán nâng cao lớp 2 hiệu quả thì ba mẹ nhất định phải có một số bí quyết. Sau đây sẽ là những bí quyết giải đề toán nâng cao lớp 2 mà bố mẹ nên trang bị cho các con:

Tạo nền tảng học toán lớp 2 nâng cao cùng toyotahungvuong.edu.vn Math

Cho bé học toán lớp 2 nâng cao vớitoyotahungvuong.edu.vn Math thực sự là một cách học rất thú vị và đem lại hiệu quả cao. Nhiều bậc phụ huynh hiện nay nghĩ rằng toyotahungvuong.edu.vn Math chỉ giảng dạy kiến thức cơ bản cho các bạn học sinh từ lớp mầm đến tiểu học. Tuy nhiên, trong chương trình dạy, toyotahungvuong.edu.vn Math vẫn thiết kế rất nhiều bài tập dành riêng cho các bạn học sinh muốn học kiến thức nâng cao. Mỗi kiến thức đều chia thành 4 cấp độ từ cơ bản đến nâng cao, vì thế các bậc phụ huynh hoàn toàn có thể chủ động chương trình học cho các bé.

Mặc dù là học kiến thức nâng cao của Toán lớp 2 nhưng các con khi học với toyotahungvuong.edu.vn Math sẽ thấy rất thú vị và thời gian trôi qua rất nhanh. Đã có không ít bạn nhỏ sau khi học toán qua toyotahungvuong.edu.vn thì luôn thấy toán học thú vị và yêu thích toán nhiều hơn.

*

Và để kiểm tra việc các bạn nhỏ tiếp thu được kiến thức như thế nào thì toyotahungvuong.edu.vn Math có thiết kế thêm sách bài tập bổ trợđi kèm. Bố mẹ nên cho bé làm những dạng bài tập này rồi xem lời giải của con đã đúng hay chưa.

Ngoài ra, điểm cộng của toyotahungvuong.edu.vn Math khác với nhiều ứng dụng dạy toán khác chính là bé sẽ được học hoàn toàn bằng tiếng Anh. Ngay cả những bé chưa biết tiếng Anh vẫn có thể học được để hỗ trợ việc học ngoại ngữ của trẻ tự nhiên hơn, tiết kiệm chi phí hơn. Từ đó giúp bé phát triển đồng bộ tư duy & ngôn ngữ giúp con học giỏi cả toán và tiếng Anh.

Vậy nên, bố mẹ có thể tải ứng dụng toyotahungvuong.edu.vn Math miễn phí để cùng con thử trải nghiệm để hỗ trợ việc học toán của trẻ đạt thành tích tốt hơn nhé.

Tải toyotahungvuong.edu.vn Math cho điện thoại Android

Tải toyotahungvuong.edu.vn Math cho điện thoại i
OS

toyotahungvuong.edu.vn Math - Ứng Dụng Học Toán Số 1 Cho Trẻ Mầm Non & Tiểu Học.
*

Cho các con làm bài tập thường xuyên mỗi ngày

Bí quyết để giúp con học toán nâng cao hiệu quả nữa chính là các bậc phụ huynh hãytoán nâng cao lớp 2 có lời giải thường xuyên mỗi ngày. Điều này sẽ giúp bé sẽ dễ dàng ghi nhớ những chương trình kiến thức Toán lớp 2 mà mình phải học, đồng thời nắm bắt thêm được nhiều cách giải nhiều dạng bài tập khác nhau.

Bên cạnh đó việc cho các con làm bài tập thường xuyên còn giúp cho bé hình thành được thói quen tự học. Điều này thực sự rất cần thiết đối với những bạn nhỏ muốn chinh phục chương trình Toán nâng cao lớp 2.

Cho con tham gia vào các cuộc thi

Trong các cuộc thi luôn có những bài toán nâng cao được đưa ra. Vì thế các bậc phụ huynh cho con tham gia vào các cuộc thi như Violympic toán lớp 2, thi học sinh giỏi trường,...sẽ rất hiệu quả trong việc giúp cho bé có thể chinh phục chương trình Toán lớp 2 nâng cao có lời giải dễ dàng hơn. Bởi qua mỗi cuộc thi thì các bạn nhỏ sẽ tích lũy thêm được kiến thức. Ngoài ra thì cho con tiếp cận với các cuộc thi cũng giúp cho bé tự tin và mạnh dạn hơn. Con khi gặp những bài toán khó cũng sẽ không cảm thấy nản chí hay tự ti.

Cho con ôn tập theo các giai đoạn

Việc chia giai đoạn để cho bé học toán lớp 2 nâng cao là điều thực sự rất quan trọng. Bởi khi bé học theo giai đoạn thì các bạn nhỏ sẽ không cảm thấy sợ học. Đồng thời với mỗi giai đoạn thì bố mẹ và các con sẽ đặt ra những mục tiêu cụ thể để giúp các bé từng bước hoàn thành mục tiêu dễ dàng hơn.

Các bậc phụ huynh tuyệt đối không nên dạy kiến thức dàn trải hay kéo dài khiến cho các bạn nhỏ cảm thấy chán nản khi học. Cách tốt nhất là bố mẹ nên tham khảo chương trình kiến thức được chia theo từng giai đoạn của sách nâng cao để giúp các bạn nhỏ học toán hiệu quả.

*

Cho các bạn nhỏ luyện thêm nhiều đề toán nâng cao lớp 2

Trong các đề thi rùa ở bất cứ cuộc thi nào cũng đều sẽ có những bài tập nâng cao được đưa ra. Vì thế muốn cho các bạn nhỏ học tốt Toán lớp 2 nâng cao có lời giải thì các bậc phụ huynh cần phải cho con luyện thêm các đề thi.

Đồng thời việc cho các bạn nhỏ luyện các bài toán nâng cao lớp 2 có lời giải còn giúp cho các bé luyện tập được phản xạ làm bài tập. Do đó các con cũng có thể phân chia thời gian hợp lý khi làm các bài kiểm tra. Điều này sẽ giúp cho các bạn nhỏ không hề cảm thấy bỡ ngỡ nếu như trong đề thi có thể gặp phải những bài toán nâng cao lớp 2.

Không nên tạo cho bé sự áp lực

Không chỉ riêngbài tập nâng cao lớp 2 mà khi bé học bất cứ môn học nào đi chăng nữa thì ba mẹ cũng không nên tạo cho con sự áp lực. Khi các bạn nhỏ cảm thấy áp lực thì hiệu quả học tập của các con ít nhất sẽ giảm đi từ 30 đến 50%.

Lời khuyên dành cho các bậc phụ huynh đó chính là nên tạo cho bé một tâm lý thoải mái để các con có thể học tập tốt hơn. Bố mẹ nên dành thời gian tìm cho bé một phương pháp học phù hợp với sở thích của các bạn nhỏ.

Giúp cho bé nắm chắc kiến thức cơ bản

Việc giúp cho bé nắm chắc kiến thức cơ bản là điều rất quan trọng khi học Toán lớp 2, biệt là toán nâng cao có lời giải. Bởi nếu như các bé không nắm chắc được kiến thức cơ bản thì các con sẽ không thể làm bước đệm để tiếp thu kiến thức nâng cao.

*

Do đó bố mẹ không nên nóng lòng cho con học toán nâng cao lớp 2 vội mà cần phải trang bị kiến thức cơ bản cho bé đầy đủ trước đã. Khi bé đã có nền tảng kiến thức cơ bản thì các con cũng có thể tiếp thu với chương trình kiến thức nâng cao một cách dễ dàng hơn.

Phụ huynh nên đánh giá năng lực để chọn cho con chương trình học phù hợp

Việc chọn cho bé một chương trình học phù hợp thực sự rất quan trọng. Bởi kiến thức Toán nâng cao lớp 2 đôi khi không phù hợp với những bạn nhỏ tiếp thu chậm. Do đó bố mẹ cần phải kiểm tra, đánh giá năng lực của bé một cách kỹ lưỡng rồi mới đưa ra cho con một chương trình học phù hợp. Có như vậy thì các bạn nhỏ sẽ tiếp thu kiến thức hiệu quả hơn cũng như không cảm thấy chán nản.

Với những thông tin chia sẻ về Toán lớp 2 nâng cao có lời giải trên đây, các bậc phụ huynh đã biết nên cho bé học như thế nào hay chưa. Hi vọng toyotahungvuong.edu.vn có thể đồng hành cùng với các bạn nhỏ trên con đường học tập để bé học tốt Toán hơn.

toyotahungvuong.edu.vn Junior - Lựa Chọn Tốt Nhất Cho Mọi Trẻ Em Mới Bắt Đầu Học Tiếng Anh. Ba mẹ hãy TẢI APP và ĐĂNG KÝ GÓI HỌC ngay hôm nay để giúp con ghi nhớ hơn 10.000 từ vựng chỉ với 15 phút học mỗi ngày và nhận được nhiều quà tặng hấp dẫn khác.
*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.