Đáp Án Đề Văn Tuyển Sinh Lớp 10 Năm 2015, Đề Anh Văn Lớp 10 2015 Tp

I. Choose the word/ phrase (A, B, C or D) that best fits the space in each sentence. (2.5 pts)

1. West Malaysia & East Malaysia ________ comprise an area of 329,758 sq km.

Bạn đang xem: Đề văn tuyển sinh lớp 10 năm 2015

A. Each other B. Together C. One another D. Both

2. We have arranged to lớn meet each other ________ 8:00 AM this weekend.

A.to B. On C. In D. At

3. Juventus did their best;_______ , Barcelona won the match and the cup.

A. But B. However C. Moreover D. Otherwise

4. The examiner ______ that they keep silent during the exam.

A. Said B. Requested C- told D- admired

5. “ I promies I will study harder next term.” – “_________”

A. Good idea B. I hope so C.No, thanks D. I’m sorry I can’t

6. People speak Malay, English, Chinese & Tamil_______Malaysia

A.at B . In C. On D. To

7. You should reduce _________ of water your family uses.

A. The number B. The unique C. A number D. The amount

8. A lot of Vietnamese people who live _________ want to lớn celebrate Tet in Viet
Nam, their motherland.

A. Foreign B. Far C. Aboard D. Abroad

9. Peter, bring a raincoat just _________. It looks like rain to lớn me.

A. In case B. In time C. In turn D. In spite

10. Typhoons often ___________ in Viet nam from June khổng lồ November.

A. Predict B. Occur C. Pass D. Warn

Answers:

1. B 2. D 3. B 4. B 5. B

6. B 7. D 8. D 9. A 10. B

II. Choose the underlined word or phrase (A, B, C or D) that needs correcting. (0,5 pt)

11. She asked me if I am able to speak any other foreign language và I said that I could speak Thai.

A B C D

12. AAG has confirmed the broken in some of the sections of the undersea cable.

A B C D

Answers: 11. B 12. B

III. Choose the word (A, B, C or D) that best fits the blank space in the following passage. (1,5pts)

The word jeans (13) ______ from a kind of material that was made in Europe. It is a strong material and it does not (14)_______ out easily. In the 1960s, many university và college (15)_____ wore jeans. Designers made different styles of jeans to lớn match the 1960s’ fashions; embroidered jeans, painted jeans và so on. In the 1970s more và more people started wearing jeans because they became (16)_______. In the 1980s jeans finally became (17) _____ fashion clothing when famous designers started (18)______ their own styles of jeans, with their own labels on them. Sales of jeans always go up & up because jeans have never been out of fashion.13. A. Gets B. Goes C. Arrives D. Comes

14. A. Go B.wear C. điện thoại tư vấn D. Come

15. A. Teenagers B. Pupils C. Students D. Youngsters

16. A.higher B. Costlier C. Longer D. Cheaper

17. A. Low B. High C. Up D. Old

18. A.doing B. Getting C.making D. Buying

Chú ý: thí sinh chỉ ghi chủng loại tự A, B, C, hoặc D vào ô trả lời

Answers:

13. D 14. B 15. C

16. D 17. B 18. C

IV. Read the passage, then decide if the statements that follow it are True or False. (1.0 pt)

Are you looking for a cheap, clean, effective source of power nguồn that doesn’t cause pollution or waste natural resources? Look no further than solar energy from our sun. Many countries are already using solar energy. Solar panels are placed on the roof of a hous và the sun’s energy is used to lớn heat water. The energy can be stored for a number of days, so on cloudy days you can use solar energy too. Sweeden has an advanced solar energy program. There, all buildings will be heated by solar energy; cars and buses will use solar power nguồn instead of gas by the year 2015.

19. Few countries in the world are ready lớn use solar energy.

20. We can hardly use solar energy on cloudy days.

21. Solar panels are used for water heating.

22. Some types of vehicles in Sweeden will use solar power by 2015.

Thí sinh viết không thiếu thốn từ True hoặc False vào ô trả lời

Answers: 19. False 20. False 21. True 22. True

V. Use the correct khung of the word given in each sentence . (1.5 pt)

23. We are worried that rivers and canals are becoming more & more _______.

24. TV ______ are advertisements in which goods and services are promoted.

25. It is ______ that some people poach fish in the Nhieu Loc Canal

26. Christmas is ______ celebrated in many countries.

27. Here is tomorrow's weather ______. Ho bỏ ra Minh thành phố will be sunny, và ….

28. My sister is wearing a T-shirt of the latest model. She always dresses _____.

Answers: 23. Polluted 24. Commercials 25. Disappointing

26. Joyfully 27. Forecast 28. Fashionably

VI. Use the correct tense or form of the verb given in each sentences. (1.0 pt)

29. Unless she _____ the flowers regularly, they will wither.

30. We all expect that Anh Vien ____ the most outstanding athlete in this SEA GAMES.

31. He _____ five comic books since last Monday.

32. The teacher suggested ____ these units carefully.

Answers: 29. Waters 30. Will become 31. Has read 32. Revising

VII. Rewrite each of the following sentences in another way so that it means almost the same as the sentence printed before it. ( 2.0 pt)

Đề thi thừa nhận vào lớp 10 môn Ngữ Văn
Đà Nẵng năm ngoái có đáp án. Luyện giải đề thi Văn chuẩn xác trường đoản cú đề xác định thi lớp 9 vào lớp 10

ĐỀ THI VÀO LỚP 10 MÔN VĂN ĐÀ NẴNG NĂM 2015 – có Đáp Án


Tải Xuống

KÌ THI TUYỂN SINH LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TẠI ĐÀ NẴNG NĂM 2015

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT

ĐÀ NẴNG NĂM HỌC năm ngoái – 2016


Tôi yêu tia nắng chiều tà trải màu quà tái bên trên rẫy khoai mì, nghiêng nghiêng bên triền núi.(1) Biết bao tối trăn trở tôi viết bao trang về bé rạch nhỏ cạn lở tan qua bến Miễu, cát vàng xấp xỉ nước. (2) Tôi yêu màu sắc đá xám đen, tấm phên xác xơ bít nắng cho những người đập đá. (3)

( Theo Tản văn Mai Văn Tạo, Ngữ văn 7, tập 1)

a) Tìm những từ láy bao gồm trong đoạn trích bên trên (1,0 điểm)b) xác định chủ ngữ của câu (1) trong khúc trích. Cho thấy thêm đó là câu đơn hay câu ghép? (0,5 điểm)c) Chỉ ra những từ ngữ thực hiện phép liên kết câu trong khúc trích và cho biết thêm đó là phép links gì? (0,5 điểm)

Câu 2 (3,0 điểm)

trẻ em bị tàn phế và trẻ nhỏ có thực trạng sống đặc biệt quan trọng khó khăn rất cần phải được quan lại tâm âu yếm nhiều hơn với được cung cấp mạnh mẽ hơn.

(Tuyên bố quả đât về cuộc đời còn, quyền được bảo đảm và trở nên tân tiến của trẻ em em, Ngữ văn 9, tập 1)


*

Viết đoạn văn hoặc bài xích văn ngắn trình bày xem xét của em về chủ ý trên.

Câu 3 (5,0 điểm)

Cảm nhấn về hầu hết điều tác giả muốn nhắn nhủ trong nhì đoạn trích sau:

…Ta làm nhỏ chim hót

Ta làm một cành hoa

Ta nhập vào hòa ca

Một nốt trầm xao xuyến.

Một ngày xuân nho nhỏ

Lặng lẽ dâng cho đời

Dù là tuổi nhị mươi

Dù là lúc tóc bạc.

(Thanh Hải, ngày xuân nho nhỏ, Ngữ văn 9. Tập 2)

– người đồng mình thô sơ domain authority thịt

Chẳng mấy ai nhỏ dại bé đâu con

Người đồng bản thân tự đục đá kê cao quê hương

Cò quê nhà thì có tác dụng phong tục


Con ơi tuy thô sơ da thịt

Lên đường

Không bao giờ nhỏ nhỏ xíu được

Nghe con.

( Y Phương, Nói với con, Ngữ văn 9, tập 2)

—-HẾT—–

Đáp Án Đề thi Văn TP Đà Nẵng Năm 2015

Câu 1 (2,0 điểm)

a) (1,0 điểm) những từ láy bao gồm trong đoạn trích trên: nghiêng nghiêng, trăn trở, xâm xấp, xác xơb) (0,5 điểm)

– nhà ngữ của câu (1) trong khúc trích: Tôi

– Đó là câu đơn.

c) (0,5 điểm)

– các từ ngữ triển khai phép links câu trong đoạn trích: “Tôi”, “Tôi yêu”

– Đó là phép liên kết: Phép lặp

Câu 2 (3,0 điểm)

Giải thích:

– trẻ em bị tật nguyền và trẻ nhỏ có hoàn cảnh sống quan trọng đặc biệt khó khăn: là những trẻ nhỏ có định mệnh éo le, bất hạnh, chịu những thiệt thòi, ko được suôn sẻ như bao người khác.

Phân tích, hội chứng minh:

– Ngày nay non sông tiến bộ, buôn bản hội phát triển, cuộc sống thường ngày người dân được ấm yên nhưng đâu đó vẫn còn đó những mảnh đời bất hạnh:

+ trẻ nhỏ khuyết tật bị cha mẹ bỏ rơi, không được chuyên sóc

+ trẻ em có hoàn cảnh đặc trưng khó khăn nên bươn chải kiếm sống dù còn rất nhỏ tuổi, sống thiếu thốn đủ đường cả về vật hóa học lẫn tinh thần. Thậm chí, những em hoàn toàn có thể là nạn nhân của nạn bạo hành, bị lợi dụng, bị xâm hại thân thể,…

Đây là sự việc nhức nhối trong xóm hội mà họ cần nên giải quyết.

Xem thêm: Mua máy xay cầm tay philips, máy xay cầm tay philips hr2534/00

– Trước những thực trạng đó không hề ít người sẽ quan tâm, góp đỡ, chia sẻ với các em:

+ thừa nhận nuôi trẻ em mồ côi không vị trí nương tựa

+ Quyên góp quần áo, sách vở, tiền

+ Lập những trại trẻ mồ côi, làng trẻ em SOS

Đó là cách biểu hiện tích cực, là những hành vi thiết thực biểu lộ sự thân yêu của mỗi cá thể và toàn xã hội đối với những trẻ nhỏ bất hạnh.

– trẻ em khuyết tật và trẻ nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt quan trọng khó khăn trọn vẹn xứng đáng được đối xử bởi thế vì sẽ là quyền trẻ em em, là nghĩa vụ của các người lớn, không dừng lại ở đó các em lại là đa số mảnh đời éo le, bất hạnh.

Bình luận, mở rộng:

– xác định ý con kiến trên là hoàn toàn đúng đắn, phù hợp với truyền thống lịch sử nhân đạo, “thương tín đồ như thể mến thân” của dân tộc bản địa ta.


– Phê phán phần nhiều con người có thái độ kì thị, thờ ơ, vô cảm trước số đông số phận bất hạnh, sinh sống ích kỉ chỉ biết đến bạn dạng thân mình.

– Rút ra bài học cho phiên bản thân: nên quan tâm, thân thương những trẻ em khuyết tật và trẻ nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bằng những bài toán làm thiết thực, tích cực và lành mạnh tham gia các hoạt động thiện nguyện, kêu gọi mọi bạn cùng chung tay giúp đỡ các em nhỏ tuổi kém may mắn.

Câu 3 (5,0 điểm)

Khái quát:

– Thanh Hải là bên thơ miền Nam, vận động văn nghệ qua nhì cuộc binh cách chống Pháp và phòng Mĩ. Thơ ông để lại những cảm nhận sâu sắc trong lòng fan đọc, nhất là bài “Mùa xuân nho nhỏ”. Bài xích thơ này được chế tạo khi ông đang năm trên chóng bệnh.

– Y Phương là đơn vị thơ người dân tộc Tày. Thơ ông đậm đà bản sắc dân tộc, phản ảnh đời sinh sống tinh thần nhiều mẫu mã của đồng bào vùng cao Việt Bắc. “Nói cùng với con” là bài bác thơ tiêu biểu vượt trội cho phong cách nghệ thuật của Y Phương.

– nhì đoạn thơ trích tự hai bài xích thơ là số đông lời nhắn nhủ, gửi gắm chổ chính giữa tư, cảm xúc riêng của mỗi bên thơ.

Phân tích:Đoạn thơ trong bài xích “Mùa xuân nho nhỏ”

– Trong muôn ngàn điều ước, người sáng tác chỉ cầu làm một tiếng chim trong muôn vàn giọng hót để gọi xuân về, một cành hoa trong muôn triệu đoá hoa để bài trí cho mùa xuân. đều ước muốn đơn giản để thành đông đảo vật bé dại bé, nhưng chủ yếu những vật nhỏ dại bé đó lại góp phần quan trọng không thể thiếu hụt để khiến cho mùa xuân, làm cho sắc xuân.

– kề bên đó, tác giả còn hy vọng làm một nốt trầm trong bản hoà ca êm ái. Chỉ là 1 trong nốt trầm bí mật đáo, khiêm nhường, chứ không cần phải là 1 trong nốt thanh thánh thót, nổi trội. Người sáng tác muốn làm cho một nốt trầm tuy nhiên là nốt trầm xao xuyến, tất cả sức ngân vang, một nốt trầm có lợi cho đời.

-> những ước ý muốn tưởng như giản dị lại có một chân thành và ý nghĩa lớn lao: phải góp phần những gì tươi đẹp tuyệt vời nhất cho cuộc đời, đến đất nước, dù đó là việc dâng hiến khiêm nhường, giản dị. Trải qua việc đổi khác đại tự tôi lịch sự ta, nguyện mong riêng đang trở thành nguyện ước chung. Điều đó không chỉ là ước ao ước của riêng tác giả mà là của tất cả mọi người, tất cả chúng ta.

– nhà thơ mong hiến dưng “Một ngày xuân nho nhỏ” nhưng thực chất là hiến dưng cả cuộc đời cho khu đất nước. Thanh Hải đang chọn cho khách hàng cách góp sức riêng, ko phô trương, ồn ào mà âm thầm, “lặng lẽ dâng cho đời, mặc dù ở bất kể thời điểm nào, tầm tuổi nào. Điệp ngữ “dù là” y hệt như một lời khẳng định, dìm mạnh, một lời hứa: mặc dù còn trẻ tốt khi sẽ già vẫn nguyện một lòng cống hiến.

-> Ước nguyện những tưởng như nhỏ tuổi nhoi tuy nhiên vô cùng bự lao, ý nghĩa.

Đoạn thơ trong bài bác “Nói cùng với con”

– Người phụ thân muốn nhỏ yêu những đức tính cao đẹp của người đồng mình. Họ mộc mạc, chân chất cơ mà giàu ý chí, niềm tin, ao ước xây dựng quê hương tốt đẹp hơn:

+ nghệ thuật đối lập giữa mặt ngoài : “thô sơ domain authority thịt” và bên phía trong không hề nhỏ bé về chổ chính giữa hồn -> người đồng mình có ý chí tự làm chủ cuộc sống của mình.

+ Sự liên tưởng phong phú sáng tạo “tự đục đá kê cao quê hương ” -> người đồng mình là những nhỏ người lao động cần cù, có nghị lực, niềm tin, mà tầm vóc, nỗi buồn, chí hướng của họ là cái cao, xa chiều kích của trái đất. Họ giữ gìn bản sắc dân tộc mà vẫn làm rạng rỡ quê nhà như vậy bởi họ yêu quê hương sâu nặng và luôn lấy quê hương làm chỗ dựa tinh thần.

– Lời đề cập nhở so với con:

“ bé ơi tuy thô sơ da thịt

Lên đường

Ko bao giờ được nhỏ bé

Nghe nhỏ “.

Cho bé thấy tình yêu thương thương, niềm tin tưởng của cha, người phụ vương mong nhỏ biết sống làm thế nào cho tốt, cho xứng đáng với tình cảm của cha. Cho bé hiểu cuộc sống của người đồng mình, người phụ thân muốn con cảm yêu quý với những khó khăn, vất vả để khao khát đi xây dựng quê hương.

-> Ca ngợi những đức tính cao đẹp của người đồng mình, phụ thân đã truyền cho con vẻ đẹp sức mạnh của truyền thống quê hương, mong mỏi con sống có tình nghĩa, biết chấp nhận gian khó, vượt qua bằng ý chí của mình, vững vàng trên đường đời.

Nét tương đương và khác biệt:

* nét tương đồng: Cả hai đoạn thơ gần như là lời nhắn nhủ của tác giả về lẽ sống cao đẹp nhất trong cuộc đời.

* khác biệt:


– Đoạn thơ trong bài “Mùa xuân nho nhỏ”: Thanh Hải mong nhắn nhủ cho tới mọi người phương châm sống “Sống là nhằm cống hiến”, hiến đâng hết bản thân trong hồ hết hoàn cảnh, lứa tuổi, cống hiến từ đầy đủ điều nhỏ dại bé nhất để thành cái mập lao, cao cả.

– Đoạn thơ trong bài “Nói cùng với con” là lời khuyên của Y Phương với bé về lòng từ hào với quê nhà và tinh thần khi phi vào đời.

III. Đánh giá:

– nhị đoạn thơ sát bên điểm tương đồng còn tồn tại nét riêng độc đáo, thể hiện phong cách nghệ thuật của hai nhà thơ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.