Tổng Hợp Các Khoa Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Có Tỷ Lệ Việc Làm Cao

STTChuyên ngành
Tên ngành
Mã ngành
Tổ đúng theo môn
Điểm chuẩn
Ghi chú
1 marketing số EP05DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD19.65Đánh giá bốn duy Đại học Bách khoa Hà Nội; Đánh giá năng lượng Đại học quốc gia Hà Nội; Đánh giá năng lượng Đại học non sông TPHCM
2 Khởi nghiệp cùng phát triển kinh doanh EP01DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD18BBAE; Đánh giá tứ duy Đại học tập Bách khoa Hà Nội; Đánh giá năng lượng Đại học non sông Hà Nội; Đánh giá năng lượng Đại học tổ quốc TPHCM
3 cai quản trị khách sạn cai quản trị khách sạn 7810201DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD20.45Đánh giá tứ duy Đại học tập Bách khoa Hà Nội; Đánh giá năng lực Đại học giang sơn Hà Nội; Đánh giá năng lực Đại học giang sơn TPHCM
4 kế toán tài chính kế toán 7340301DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD21.15Đánh giá bốn duy Đại học tập Bách khoa Hà Nội; Đánh giá năng lượng Đại học đất nước Hà Nội; Đánh giá năng lực Đại học nước nhà TPHCM
5 Định phí Bảo hiểm & Quản trị rủi ro EP02DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD18Actuary; Đánh giá tứ duy Đại học Bách khoa Hà Nội; Đánh giá năng lượng Đại học giang sơn Hà Nội; Đánh giá năng lượng Đại học non sông TPHCM
6 Khoa học dữ liệu EP03DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD20.05Khoa học dữ liệu trong KD&KT; Đánh giá bốn duy Đại học Bách khoa Hà Nội; Đánh giá năng lực Đại học nước nhà Hà Nội; Đánh giá năng lực Đại học non sông TPHCM
7 Đầu bốn tài bao gồm EP10DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD18.2Tài bao gồm và đầu tư; Đánh giá tứ duy Đại học Bách khoa Hà Nội; Đánh giá năng lượng Đại học nước nhà Hà Nội; Đánh giá năng lượng Đại học nước nhà TPHCM
8 quản ngại trị quality và Đổi mới EP08DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD18Đánh giá bốn duy Đại học tập Bách khoa Hà Nội; Đánh giá năng lực Đại học giang sơn Hà Nội; Đánh giá năng lượng Đại học đất nước TPHCM
9 cai quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành quản lí trị dịch vụ du ngoạn và lữ khách 7810103DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD19.45Đánh giá tư duy Đại học tập Bách khoa Hà Nội; Đánh giá năng lực Đại học đất nước Hà Nội; Đánh giá năng lượng Đại học nước nhà TPHCM
10 cai quản trị quản lý thông minh EP07DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD18.05Đánh giá tư duy Đại học Bách khoa Hà Nội; Đánh giá năng lực Đại học tổ quốc Hà Nội; Đánh giá năng lượng Đại học non sông TPHCM
11 Logistics và thống trị chuỗi đáp ứng Logistics và quản lý chuỗi cung ứng 7510605DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD24Đánh giá tư duy Đại học tập Bách khoa Hà Nội; Đánh giá năng lực Đại học đất nước Hà Nội; Đánh giá năng lực Đại học tổ quốc TPHCM
12 cai quản tài nguyên và môi trường xung quanh quản lý tài nguyên và môi trường thiên nhiên 7850101DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD18.05Đánh giá tứ duy Đại học tập Bách khoa Hà Nội; Đánh giá năng lực Đại học đất nước Hà Nội; Đánh giá năng lực Đại học giang sơn TPHCM
13 thống trị công và chế độ EPMPDGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD18.05Đánh giá tứ duy Đại học Bách khoa Hà Nội; Đánh giá năng lượng Đại học non sông Hà Nội; Đánh giá năng lực Đại học non sông TPHCM
14 kinh tế tài chính học kinh tế tài chính 7310101_1DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD20.6Đánh giá tứ duy Đại học Bách khoa Hà Nội; Đánh giá năng lực Đại học nước nhà Hà Nội; Đánh giá năng lượng Đại học đất nước TPHCM
15 khối hệ thống thông tin cai quản hệ thống thông tin quản lý 7340405DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD21.25Đánh giá tứ duy Đại học Bách khoa Hà Nội; Đánh giá năng lực Đại học giang sơn Hà Nội; Đánh giá năng lượng Đại học non sông TPHCM
16 cai quản trị marketing quản ngại trị kinh doanh 7340101DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD21.45Đánh giá tứ duy Đại học Bách khoa Hà Nội; Đánh giá năng lực Đại học giang sơn Hà Nội; Đánh giá năng lượng Đại học quốc gia TPHCM
17 technology tài bao gồm EP09DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD19.4Đánh giá tư duy Đại học Bách khoa Hà Nội; Đánh giá năng lượng Đại học non sông Hà Nội; Đánh giá năng lượng Đại học nước nhà TPHCM
18 Phân tích marketing EP06DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD19.85Đánh giá bốn duy Đại học Bách khoa Hà Nội; Đánh giá năng lượng Đại học nước nhà Hà Nội; Đánh giá năng lực Đại học đất nước TPHCM
19 thương mại dịch vụ điện tử thương mại dịch vụ điện tử 7340122DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD23.28Đánh giá tứ duy Đại học tập Bách khoa Hà Nội; Đánh giá năng lượng Đại học giang sơn Hà Nội; Đánh giá năng lượng Đại học non sông TPHCM
20 quản trị khách sạn quản ngại trị hotel EP11DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD18.05Quản trị khách sạn Quốc tế; Đánh giá bốn duy Đại học tập Bách khoa Hà Nội; Đánh giá năng lượng Đại học nước nhà Hà Nội; Đánh giá năng lượng Đại học quốc gia TPHCM
21 sale thương mại kinh doanh thương mại 7340121DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD22.43Đánh giá tứ duy Đại học tập Bách khoa Hà Nội; Đánh giá năng lực Đại học nước nhà Hà Nội; Đánh giá năng lực Đại học nước nhà TPHCM
22 quản trị lực lượng lao động quản trị lực lượng lao động 7340404DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD21.25Đánh giá bốn duy Đại học Bách khoa Hà Nội; Đánh giá năng lực Đại học nước nhà Hà Nội; Đánh giá năng lực Đại học giang sơn TPHCM
23 kinh tế tài chính phát triển kinh tế 7310105DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD20.45Đánh giá tư duy Đại học Bách khoa Hà Nội; Đánh giá năng lượng Đại học giang sơn Hà Nội; Đánh giá năng lượng Đại học tổ quốc TPHCM
24 công nghệ thông tin công nghệ thông tin 7480201DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD21.05Đánh giá tư duy Đại học tập Bách khoa Hà Nội; Đánh giá năng lượng Đại học giang sơn Hà Nội; Đánh giá năng lượng Đại học quốc gia TPHCM
25 quản trị kinh doanh quản trị marketing EBBADGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD18.8E-BBA; Đánh giá tứ duy Đại học tập Bách khoa Hà Nội; Đánh giá năng lượng Đại học nước nhà Hà Nội; Đánh giá năng lực Đại học nước nhà TPHCM
26 làm chủ đất đai thống trị đất đai 7850103DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD18Đánh giá tư duy Đại học Bách khoa Hà Nội; Đánh giá năng lượng Đại học nước nhà Hà Nội; Đánh giá năng lực Đại học nước nhà TPHCM
27 sale quốc tế marketing quốc tế 7340120DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD23.43Đánh giá tứ duy Đại học tập Bách khoa Hà Nội; Đánh giá năng lực Đại học nước nhà Hà Nội; Đánh giá năng lực Đại học giang sơn TPHCM
28 tình dục công chúng quan hệ tình dục công bọn chúng 7320108DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD22.3Đánh giá bốn duy Đại học Bách khoa Hà Nội; Đánh giá năng lực Đại học non sông Hà Nội; Đánh giá năng lượng Đại học non sông TPHCM
29 Thống kê kinh tế tài chính Thống kê kinh tế 7310107DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD19.5Đánh giá bốn duy Đại học tập Bách khoa Hà Nội; Đánh giá năng lực Đại học đất nước Hà Nội; Đánh giá năng lượng Đại học nước nhà TPHCM
30 Khoa học làm chủ Khoa học thống trị 7340401DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD18.2Đánh giá tứ duy Đại học tập Bách khoa Hà Nội; Đánh giá năng lượng Đại học quốc gia Hà Nội; Đánh giá năng lực Đại học tổ quốc TPHCM
31 kinh tế tài chính quốc tế tài chính 7310106DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD22.8Đánh giá bốn duy Đại học tập Bách khoa Hà Nội; Đánh giá năng lực Đại học nước nhà Hà Nội; Đánh giá năng lượng Đại học đất nước TPHCM
32 kinh tế chi tiêu tởm tế đầu tư chi tiêu 7310104DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD21Đánh giá tứ duy Đại học tập Bách khoa Hà Nội; Đánh giá năng lượng Đại học đất nước Hà Nội; Đánh giá năng lực Đại học đất nước TPHCM
33 quản lý dự án thống trị dự án 7340409DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD19.4Đánh giá tứ duy Đại học Bách khoa Hà Nội; Đánh giá năng lượng Đại học giang sơn Hà Nội; Đánh giá năng lượng Đại học nước nhà TPHCM
34 bất động sản bđs nhà đất 7340116DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD19.5Đánh giá tư duy Đại học tập Bách khoa Hà Nội; Đánh giá năng lực Đại học đất nước Hà Nội; Đánh giá năng lực Đại học quốc gia TPHCM
35 Luật tài chính khí cụ 7380107DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD20.6Đánh giá tư duy Đại học tập Bách khoa Hà Nội; Đánh giá năng lực Đại học đất nước Hà Nội; Đánh giá năng lượng Đại học tổ quốc TPHCM
36 ngôn ngữ Anh ngữ điệu Anh 7220201DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD19.8Đánh giá tứ duy Đại học tập Bách khoa Hà Nội; Đánh giá năng lực Đại học giang sơn Hà Nội; Đánh giá năng lực Đại học đất nước TPHCM
37 Toán kinh tế Toán tài chính 7310108DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD20.3Đánh giá bốn duy Đại học Bách khoa Hà Nội; Đánh giá năng lượng Đại học nước nhà Hà Nội; Đánh giá năng lực Đại học quốc gia TPHCM
38 marketing sale 7340115DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD22.3Đánh giá tứ duy Đại học Bách khoa Hà Nội; Đánh giá năng lượng Đại học non sông Hà Nội; Đánh giá năng lượng Đại học tổ quốc TPHCM
39 mức sử dụng lao lý 7380101DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD20Đánh giá tư duy Đại học Bách khoa Hà Nội; Đánh giá năng lực Đại học đất nước Hà Nội; Đánh giá năng lực Đại học tổ quốc TPHCM
40 kinh tế tài nguyên vạn vật thiên nhiên kinh tế Tài nguyên thiên nhiên 7850102A00, B00, A01, D010
41 tài chính tài nguyên vạn vật thiên nhiên tài chính Tài nguyên vạn vật thiên nhiên 7850102DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD18.05Đánh giá tứ duy Đại học tập Bách khoa Hà Nội; Đánh giá năng lực Đại học quốc gia Hà Nội; Đánh giá năng lực Đại học giang sơn TPHCM
42 kiểm toán truy thuế kiểm toán EP12A00, A01, D01, D070
43 truy thuế kiểm toán truy thuế kiểm toán 7340302DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD22.7Đánh giá bốn duy Đại học tập Bách khoa Hà Nội; Đánh giá năng lượng Đại học non sông Hà Nội; Đánh giá năng lượng Đại học tổ quốc TPHCM
44 tài chính EP13A00, A01, D070
45 kinh tế EP13DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD18Kinh tế học tài chính; Đánh giá bốn duy Đại học tập Bách khoa Hà Nội; Đánh giá năng lượng Đại học giang sơn Hà Nội; Đánh giá năng lượng Đại học non sông TPHCM
46 Logistics và thống trị chuỗi cung ứng Logistics và cai quản chuỗi cung ứng EP14A00, A01, D01, D070
47 Logistics và thống trị chuỗi cung ứng Logistics và quản lý chuỗi cung ứng EP14DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD20.95Logistics cùng QLCCC tích vừa lòng CCQT; Đánh giá tứ duy Đại học Bách khoa Hà Nội; Đánh giá năng lực Đại học tổ quốc Hà Nội; Đánh giá năng lượng Đại học đất nước TPHCM
48 kinh tế nông nghiệp kinh tế tài chính nông nghiệp 7620114DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD18.05Đánh giá tư duy Đại học Bách khoa Hà Nội; Đánh giá năng lượng Đại học non sông Hà Nội; Đánh giá năng lực Đại học giang sơn TPHCM
49 sale nông nghiệp 7620114A00, B00, A01, D010
50 kinh doanh nông nghiệp 7620114DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD18.05Đánh giá tư duy Đại học tập Bách khoa Hà Nội; Đánh giá năng lượng Đại học giang sơn Hà Nội; Đánh giá năng lượng Đại học tổ quốc TPHCM
51 bảo đảm bảo hiểm 7340204A00, A01, D01, D070
52 bảo đảm bảo hiểm 7340204DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD18.2Đánh giá tứ duy Đại học tập Bách khoa Hà Nội; Đánh giá năng lượng Đại học non sông Hà Nội; Đánh giá năng lượng Đại học giang sơn TPHCM
53 kiểm toán truy thuế kiểm toán 7340302A00, A01, D01, D070
54 kinh tế tài chính và quản lý đô thị kinh tế tài chính 7310101A00, B00, A01, D010
55 tài chính và thống trị đô thị kinh tế tài chính 7310101_2DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD18.4Đánh giá bốn duy Đại học Bách khoa Hà Nội; Đánh giá năng lượng Đại học nước nhà Hà Nội; Đánh giá năng lực Đại học non sông TPHCM
56 tài chính và cai quản nguồn nhân lực tài chính 7310101A00, B00, A01, D010
57 tài chính và quản lý nguồn nhân lực tài chính 7310101_3DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD21.05Đánh giá bốn duy Đại học Bách khoa Hà Nội; Đánh giá năng lực Đại học nước nhà Hà Nội; Đánh giá năng lực Đại học non sông TPHCM
58 Khoa học máy vi tính Khoa học máy tính xách tay 7480101A00, A01, D070
59 Khoa học laptop Khoa học máy vi tính 7480101DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD21Đánh giá tư duy Đại học tập Bách khoa Hà Nội; Đánh giá năng lượng Đại học nước nhà Hà Nội; Đánh giá năng lượng Đại học nước nhà TPHCM
60 cai quản công quản lý công 7340403A00, A01, D070
61 cai quản công quản lý công 7340403DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD18Đánh giá tứ duy Đại học Bách khoa Hà Nội; Đánh giá năng lực Đại học nước nhà Hà Nội; Đánh giá năng lực Đại học giang sơn TPHCM
62 luật kinh tế tài chính 7340201DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD21Đánh giá tư duy Đại học tập Bách khoa Hà Nội; Đánh giá năng lượng Đại học đất nước Hà Nội; Đánh giá năng lực Đại học tổ quốc TPHCM
63 kế toán tài chính EP04DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD19.3Kế toán tích hòa hợp CCQT; Đánh giá tư duy Đại học Bách khoa Hà Nội; Đánh giá năng lượng Đại học giang sơn Hà Nội; Đánh giá năng lượng Đại học đất nước TPHCM
64 kiểm toán EP12DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD20.6Kiểm toán tích hợp CCQT; Đánh giá tư duy Đại học tập Bách khoa Hà Nội; Đánh giá năng lượng Đại học tổ quốc Hà Nội; Đánh giá năng lượng Đại học quốc gia TPHCM
65 quản lí trị khách sạn POHE1DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD18.4Đánh giá tứ duy Đại học Bách khoa Hà Nội; Đánh giá năng lực Đại học non sông Hà Nội; Đánh giá năng lực Đại học giang sơn TPHCM
66 quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành POHE2DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD18.05Đánh giá tứ duy Đại học Bách khoa Hà Nội; Đánh giá năng lượng Đại học non sông Hà Nội; Đánh giá năng lực Đại học giang sơn TPHCM
67 sale POHE3DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD20.85Đánh giá bốn duy Đại học Bách khoa Hà Nội; Đánh giá năng lượng Đại học đất nước Hà Nội; Đánh giá năng lực Đại học nước nhà TPHCM
68 hình thức POHE4DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD18.8Luật tởm doanh; Đánh giá tứ duy Đại học tập Bách khoa Hà Nội; Đánh giá năng lực Đại học quốc gia Hà Nội; Đánh giá năng lượng Đại học nước nhà TPHCM
69 cai quản trị marketing POHE5DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD20Quản trị kinh doanh thương mại; Đánh giá tư duy Đại học Bách khoa Hà Nội; Đánh giá năng lực Đại học tổ quốc Hà Nội; Đánh giá năng lượng Đại học giang sơn TPHCM
70 Khoa học làm chủ POHE6DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD18.3Quản lý thị trường; Đánh giá bốn duy Đại học tập Bách khoa Hà Nội; Đánh giá năng lượng Đại học non sông Hà Nội; Đánh giá năng lực Đại học tổ quốc TPHCM
71 nghiên cứu phát triển POHE7DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD18Thẩm định giá; Đánh giá tư duy Đại học tập Bách khoa Hà Nội; Đánh giá năng lực Đại học tổ quốc Hà Nội; Đánh giá năng lực Đại học nước nhà TPHCM

Đại học tài chính Quốc dân là ngôi trường mong ước của biết bao bạn teen và bố mẹ của họ. Sức hấp dẫn của các ngành Đại học tài chính Quốc dân đến từ rất nhiều yếu tố không giống nhau. Nếu mong muốn theo học tại Đại học kinh tế tài chính Quốc dân, hãy cùng mày mò những ngành huấn luyện và đào tạo hot độc nhất vô nhị của trường tương tự như lý bởi vì sao các ngành này lại có sức hút mang đến vậy.

Bạn đang xem: Các khoa đại học kinh tế quốc dân


Thông tin quan liêu trọng

Các ngành trên Đại học kinh tế tài chính Quốc dân NEU đào tạo unique và nên học nhất:

Quản trị khách sạn;Kinh tế quốc tế;Thương mại điện tử;Kế toán, kiểm toán;Quản trị ghê doanh;Marketing;Logistics và quản lý chuỗi cung ứng;Kinh doanh quốc tế;

Các ngành Đại học tài chính Quốc Dân

Trường Đại học kinh tế tài chính Quốc Dân đào tạo những chuyên ngành

TTNgành/Chương trìnhMã ngànhChỉ tiêuTổ thích hợp xét tuyểnĐiểm chuẩn chỉnh 2022
ACác chương trình chuẩn chỉnh học bởi tiếng Việt
1Logistics và cai quản chuỗi cung ứng7510605120
A00, A01, D01, D07
28.2
2Kinh doanh quốc tế734012012028
3Kinh tế quốc tế731010612027.75
4Thương mại năng lượng điện tử73401226028.1
5Kinh doanh yêu thương mại734012112027.7
6Marketing734011518028
7Kiểm toán734030212028.15
8Kế toán734030124027.4
9Tài chính – Ngân hàng734020132027.25
10Bảo hiểm734020418026.4
11Quản trị nhân lực734040412027.45
12Quản trị kinh doanh734010128027.45
13Quản trị khách sạn78102016026.85
14Quản trị DV du ngoạn & lữ hành781010312026.85
15Kinh tế vạc triển731010523027.5
16Kinh tế học tập (ngành kinh tế)7310101_15527.45
17Kinh tế và quốc lộ đô thị (ngành KT)7310101_28026.9
18KT và quốc lộ nguồn nhân lực (ngành KT)7310101_37027.65
19Toán kinh tế**73101085027.15
20Thống kê ghê tế**731010714027.2
21Hệ thống tin tức quản lý**734040512027.5
22Công nghệ thông tin**748020118027
23Khoa học đồ vật tính**74801016026.7
24Luật kinh tế738010712027
25Luật73801016026.3
26Khoa học quản lý734040113026.85
27Quản lý công73404037026.6
28Quản lý TN và môi trường78501017526.1
29Quản lý đất đai78501036526.2
30Bất động sản734011613026.65
31KT khoáng sản thiên nhiên785010280
A00, A01, D01, B00
26.1
32Kinh tế nông nghiệp76201158026.1
33Kinh doanh nông nghiệp76201148026.1
34Kinh tế đầu tư731010418027.5
35Quản lý dự án73404096027.3
36Quan hệ công chúng732010860A01, D01, C03, C0428.6
37Ngôn ngữ Anh *7220201140A01, D01, D09, D1038.85
BCác chương trình định hướng ứng dụng (POHE)
1Quản trị khách hàng sạn*POHE160
A01, D01, D07, D09
35.35
2Quản trị lữ hành*POHE26034.8
3Truyền thông Marketing*POHE36038.15
4Luật tởm doanh*POHE46035.5
5Quản trị KD yêu thương mại*POHE56036.95
6Quản lý thị trường*POHE66035
7Thẩm định giá* (ngành Marketing)POHE76035
CCác chương trình học bởi tiếng Anh

1

Tài chính và Đầu tứ (BFI)/Tài chính-Ngân hàngEP10100
A01, D01, D07, D10
36.25
2Logistics và ql chuỗi đáp ứng tích hợp ICAEWEP1410036.25
3Quản trị KD (E-BBA)EBBA160
A00, A01, D01, D07
26.8
4Quản lý công và chế độ (E-PMP)EPMP8026.1
5Định phí bảo hành & quản lí trị khủng hoảng rủi ro (Actuary)EP028026.4
6Khoa học dữ liệu KT và KD (DSEB)EP038026.5
7Kinh doanh số (E-BDB)/QTKDEP055526.8
8Phân tích marketing (BA)/QTKDEP065527.2
9Công nghệ tài thiết yếu (BFT)/Tài chính-Ngân hàngEP09100
A00, A01, D01, D07
26.9
10Kế toán tích hòa hợp ICAEW CFAB (ACT-ICAEW)EP045526.8
11Kiểm toán tích vừa lòng ICAEW CFAB (AUD-ICAEW)EP125527.2
12Kinh tế học tài chủ yếu (FE)/Kinh tếEP1310026.5
13QL quản lý thông minh (E-SOM) /QTKDEP0755
A01, D01, D07, D10
26.9
14QL quality và Đổi bắt đầu (E-MQI) /QTKDEP085526.45
15Khởi nghiệp và PT gớm doanh/QTKDEP01120A01, D01, D07, D0934.9
16QL khách hàng sạn nước ngoài (IHME)EP1155A01, D01, D09, D1034.6

Danh sách những ngành đại học tài chính quốc dân hot độc nhất hiện nay

Đại học kinh tế tài chính Quốc dân đứng vị trí số 1 trong giáo dục cai quản và kinh tế, là niềm mơ ước của tương đối nhiều bạn trẻ nước ta và ngoại quốc. Hãy đọc top gần như ngành huấn luyện và đào tạo hot tuyệt nhất Đại học kinh tế Quốc Dân sau đây: 

Ngành tài chính quốc tế

Ngành tài chính quốc tế gồm điểm chuẩn chỉnh đầu vào khôn cùng cao, tỉ trọng chọi khôn xiết lớn. Mỗi năm của trường chỉ đem chỉ tiêu khoảng 120 người và thừa nhận xét tuyển những khối A00, A01, D01, D07.

Sinh viên sẽ thâu tóm được kiến thức về hội nhập kinh tế quốc tế, chế độ đối ngoại, nghiệp vụ kinh tế quốc tế… sau thời điểm học xong, sinh viên có chức năng xây dựng kế hoạch và điều phối kinh tế tài chính đối ngoại, nghiên cứu và phân tích và phân tích vận động kinh tế quốc tế. 

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thời cơ làm tại các công ty về xuất nhập khẩu, công ty hợp tác hoặc có vốn đầu tư nước ngoài, làm cho tại những tổ chức cai quản quan hệ tài chính quốc tế, làm thế vấn kinh tế đối nước ngoài cho tổ chức triển khai quốc tế…

*
Ngành kinh tế quốc tế

Ngành kế toán 

Ngành kế toán vẫn hot từ tương đối lâu và tới thời điểm này vẫn được ưa chuộng. Ngành được chia thành hai chuyên ngành bao gồm kế toán và kiểm toán. Chuyên ngành kế toán đào tạo sinh viên tất cả nghiệp vụ tổ chức công tác kế toán. Chăm ngành kiểm toán thì huấn luyện sinh viên đủ kỹ năng làm truy thuế kiểm toán viên.

Chuyên ngành kế toán huấn luyện và giảng dạy xây dựng quy mô chung về tổ chức hạch toán, lập sổ sách kế toán, phân tích báo cáo tài chính… Cử nhân chuyên ngành này rất có thể làm câu hỏi tại những phòng tài chính – kế toán tài chính hay các đơn vị chỉ huy kế toán nhà nước.

Xem thêm: Mầm Nghệ Có Tác Dụng Gì ? Dùng Sao Cho Đúng Cách? Gạo Mầm Vibigaba Nghệ Cho Người Tiểu Đường

*
Ngành kế toán tại NEU

Ngành quản ngại trị khiếp doanh

Quản trị kinh doanh là trong số những các ngành Đại học kinh tế Quốc dân gồm “tuổi đời” nhiều năm nhất tại trường. Ngành được phân ra thành nhiều chuyên ngành nhằm mục đích đào tạo chăm sâu kiến thức cho sinh viên. Phương châm của ngành là đào những bạn teen có không thiếu thốn kiến thức về ghê tế, sale tổng hợp, thị trường… sau khoản thời gian học xong, sinh viên sẽ có kiến thức thực tiễn về các hoạt động kinh doanh, chế tạo chiến lược, chế độ phát triển…

Hiện tại, Ngành quản trị sale có mã ngành là 7340101, xét tuyển khối A00, A01, D01, D07. Sinh viên sau thời điểm tốt rất có thể làm bài toán tại các công ty marketing trong nước cùng quốc tế, các cơ quan kinh tế tài chính hoặc công tác đào tạo và huấn luyện và phân tích tại trường Cao đẳng, Đại học.

*

Ngành Marketing

Ngành, marketing rất hot vài ba năm gần đây bởi tính vận dụng cao. Ngành sale gồm bốn chuyên ngành khác nhau như: media Marketing, quản ngại trị Marketing, quản trị buôn bán hàng, đánh giá giá. Ngành xét tuyển phần đa khối như A00, A01, D01, D07.

Tùy siêng ngành, sinh viên sẽ được trang bị các kiến thức khác nhau. Sinh viên sẽ tiến hành phát triển năng lực xây dựng và lập kế hoạch truyền thông, xây đắp và cai quản thương hiệu, digital Marketing, kỹ năng bán hàng, phân tích thị trường, so với hành vi tiêu dùng… Sinh viên xuất sắc nghiệp có thể làm việc làm chuyên viên Marketing, chuyên viên nghiên cứu thị trường, chạy Ads, SEO, Agency…

Liên quan: sale học trường nào?

Ngành dịch vụ thương mại điện tử

Thương mại năng lượng điện tử cũng là 1 trong những trong các ngành Đại học kinh tế Quốc dân tương đối mới. Tuy vậy, ngành mới bao gồm điểm trúng tuyển cực kỳ cao. Chỉ tiêu tuyển sinh chỉ 60 người nên phần trăm chọi vô cùng lớn. Ngành này giảng dạy cử nhân dịch vụ thương mại điện tử rất chuyên nghiệp và đó cũng là một lĩnh vực phổ phát triển thành trong cuộc sống.

*

Thương mại điện tử

Vì sao nên lựa chọn Đại học tài chính Quốc dân? 

Đại học kinh tế Quốc dân (NEU) là trường mở màn trong đào tạo các khối ngành liên quan tới kinh tế và cai quản ở Việt Nam. NEU từ tương đối lâu đã luôn là niềm mơ ước của tất cả những bạn teen đam mê khối ngành khiếp tế. Vì sao nhất định nên theo học các ngành kinh tế Quốc dân:

Đầu tiên, NEU có quality đào chế tạo ra tốt, ngôi trường bao gồm bề dày 60 năm cách tân và phát triển trong nghề, nổi tiếng bởi đội ngũ giảng viên tận trọng tâm và hầu hết là các giáo sư, ts danh tiếng. Nơi đấy là cái nôi của tên tuổi mọi vị chỉ đạo tài tía của đất nước, đào tạo thành những nhà làm chủ xuất sắc, là lò trui rèn ra phần lớn ông công ty tập đoàn, CEO công ty lớn. Tạo nhiều thời cơ trao đổi du học sinh và cơ hội phát triển bản thân trong môi trường nước ngoài cho sinh viên. Mạng lưới đối tác đào chế tạo của NEU bao gồm quy mô khắp những châu lục với không ngừng mở rộng mỗi ngày. Trường có rất nhiều ngành học tập hệ quốc tế, sv có điều kiện tiếp xúc với môi trường thiên nhiên ngoại ngữ, mở rộng khả năng tiếp xúc ngoại ngữ.Cơ sở vật chất tốt hàng đầu giáo dục công lập. Ấn tượng nhất là nhị tòa nhà cầm kỉ – dẫn chứng cho câu hỏi cơ sở thứ chất luôn được đầu tư chi tiêu hiện đại – thanh nhã nhất. 

Kết luận 

Trên đây là toàn bộ thông tin về các ngành Đại học kinh tế Quốc dân đang hot độc nhất hiện nay. Cùng với những ưu thế về đào tạo và huấn luyện kiến thức với phát triển phiên bản thân, tài chính Quốc nơi xứng đáng là nơi chắp cánh cầu mơ của bạn. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.